Slider

Příbramské školy se učí fungovat i v čase pandemie

Školství | Červen 2020

Celá situace výrazně zasáhla školství.

Rozšiřování nákazy novým typem koronaviru s názvem covid-19 způsobující velkou úmrtnost po celém světě, které záhy zasáhlo také naši republiku, postavilo vládu a krizový štáb na státní úrovni před nelehký úkol zpomalit rychlé šíření viru. Celá situace výrazně zasáhla školství.

 

Důvod pro karanténní opatření byl zřejmý. Pokud by se potvrdily předpoklady, nemocnice by při vrcholu pandemie neměly kapacity pro péči o ty nejhůře zasažené spoluobčany. Aby nenastala situace, kdy by se lékaři museli rozhodovat komu dát při léčbě přednost, bylo nutné šíření viru zpomalit a roztáhnout možnost léčby těch nejvíce postižených do delšího časového období. Bylo nutné konat.

 

Některé školy uzavřela vláda, jiné město

Dvanáctého března vláda zavedla nouzový stav a nastavila mnoho opatření, která se dotkla prakticky každého našeho občana. Omezování se samozřejmě týkalo také školství. Tato oblast však nebyla plně řízena na celostátní úrovni, ale část kompetencí byla ponechána zřizovatelům, část řešily krajské samosprávy. Ještě před vyhlášením nouzového stavu byl na státní úrovni zastaven provoz všech typů škol kromě mateřských, za jejichž provoz zůstala zodpovědnost právě na vedeních měst. Vědomi si situace jsme v Příbrami spolu s řediteli mateřských škol denně vyhodnocovali možnosti fungování jejich zařízení, a to již několik dnů před vyhlášením nouzového stavu. Nedostatek pedagogického a nepedagogického personálu spolu se stále klesajícím zájmem o docházku dětí a rychlé šíření nákazy dovedlo radu města Příbram k rozhodnutí přerušit provoz mateřských škol od 13. března 2020. 

Na základě usnesení vlády vydala hejtmanka Středočeského kraje 17. března 2020 rozhodnutí o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu, kterým nařídila vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let určeným školám. Školy byly otevřeny pro děti těch, kterých bylo v době nouzového stavu třeba více než jindy. Tedy pro děti lékařů, záchranářů, členů bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, zaměstnanců obecní policie a orgánů ochrany veřejného zdraví. Postupně byl okruh rozšířen o děti zaměstnanců určitých poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnanců úřadu práce a české správy sociálního zabezpečení. Tuto péči vykonávaly určené školy až do skončení trvání nouzového stavu. V Příbrami ji zajišťovaly Mateřská škola, Příbram VIII, Školní 131 a Základní škola, Příbram VIII, Školní 75. Ředitelkám a zaměstnancům těchto škol patří nesmírný obdiv za jejich přístup k zajištění péče, kterou vykonávali, hlavně zpočátku, v době, kdy celá společnost žila v ovzduší strachu.

 

V dubnu se Česko nadechlo

Každý, kdo dění u nás sledoval, vnímal, že díky nastaveným opatřením a občanské disciplíně Česká republika zvládla úkol zpomalit rychlé šíření viru. Následně v dubnu, a hlavně v květnu nastal čas rozvolňování vydaných opatření. Harmonogram na celostátní úrovni byl zveřejněn, včetně určení termínů pro otevírání škol podle jednotlivých typů. Zazněla také informace, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví do konce dubna hygienicko-epidemiologické podmínky, podle kterých bude moci být provoz škol obnoven. 

Podmínky pro znovuzahájení provozu MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ vydalo MŠMT dne 2. května. Ředitelé základních škol, střední školy a základních uměleckých škol zřizovaných městem Příbram se s těmito manuály seznámili a spolu s pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci připravili podle nich svá zařízení pro obnovení provozu. Obě příbramské ZUŠ byly znovuotevřeny s účinností od 11. května 2020 a využívají prezenční i distanční formu výuky. Základní školy umožnily od 11. května 2020 žákům devátých tříd osobní přítomnost ve škole pro přípravu na přijímací zkoušky. Ke dni, kdy píši tyto řádky platí, že žákům prvního stupně musí být umožněna osobní přítomnost ve škole od 25. května 2020. Znovuzahájení provozu ZŠ neznamená obnovení povinné školní docházky, až do konce školního roku je docházka do ZŠ dobrovolná.

 

Mateřské školy v plném provozu

Jiná byla situace u všech mateřských škol na území republiky. Jejich zřizovatelé, převážně obce, na počátku pandemie přerušovali jejich provoz na základě doporučení vlády a podle místních podmínek v různých dnech. Celostátní harmonogram uvolňování vůbec datum pro obnovení provozů mateřských škol neobsahoval a ponechal ho plně v kompetenci jednotlivých zřizovatelů. 

Vedení města Příbram ještě před vydáním podmínek ministerstvem školství pracovalo s několika možnými variantami znovuotevírání MŠ v Příbrami. Vzhledem k útlumu šíření nákazy a k tomu, že jsme na základě požadavků příbramských zaměstnavatelů a mnoha rodičů zvažovali obnovení jejich provozu v co nejbližším možném termínu, požádali jsme již 29. dubna ředitele příbramských MŠ o spolupráci ve třech oblastech. 

První oblast zahrnovala požadavek pečlivého prostudování podmínek, které MŠMT následně dne 2. 5. 2020 uveřejnilo na svých webových stránkách pod názvem Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. 

Druhý požadavek se týkal nastavení způsobu zajištění chodu jejich konkrétního zařízení v závislosti na vydaných podmínkách a zájmu zákonných zástupců dětí o docházku. Pracovali jsme s předpokladem, který se nepotvrdil, že MŠMT určí možnost docházky 15 či méně dětí do jedné třídy jako u základních škol, což by mohlo znamenat nedostatek učeben, nutnost hledání řešení a případně odložení obnovení provozu. Počet dětí ve třídě však vydaný manuál neomezil.

 

Mírné požadavky školky neomezují

Třetím požadavkem bylo, aby ředitel zvážil v souladu s vydanými podmínkami personální možnosti školy. Nebylo známo, zda MŠMT vydá přímo v podmínkách zákaz vstupu do mateřských škol některým zaměstnancům podle jejich věku, či zdravotního stavu a tím by školám vznikl problém s personálním zajištěním a provoz by mohl být paralyzován. Ministerstvo však naopak vydalo v tomto ohledu velice mírné požadavky, které mohly vést maximálně k určitému omezení provozu škol. 

Zřizovatel dále nabídl ředitelům škol konzultace pro případ, že by si nevěděli rady, či nemohli z nějakého konkrétního důvodu nastavit provoz své mateřské školy. Zde je namístě vyslovit ředitelům pochvalu, protože v jim daném krátkém čase zvládli připravit vše pro znovuzahájení provozu jejich zařízení. Pomoc od zřizovatele si vyžádalo jen několik ředitelů. 

Podmínky vydané ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy obsahovaly doporučení konkrétních hygienických opatření. V MŠ bude prováděn častější úklid a dezinfekce a prostory budou častěji větrány, děti mají trávit větší část dne venku v areálu školních zahrad a hřišť. Naopak nošení roušky nebylo stanoveno jako povinné pro děti ani pro pedagogické pracovníky, aby žádným zásadním způsobem neomezovaly běžně praktikovaný provoz mateřských škol. Proto nebylo nutné s otevřením mateřských škol otálet a rada města v pondělí 4. května 2020 konstatovala, že v současné době nic nebrání možnosti znovuzahájení provozu mateřských škol zřizovaných městem Příbram a jeho obnovení schválila s účinností od 11. května 2020.

 

Dostatečné zásoby roušek a dezinfekce

V podmínkách vydaných ministerstvem bylo mimo jiné doporučeno, aby škola disponovala určitou zásobou roušek či jiných ochranných prostředků pro případ potřeby. Tento manuál také určoval, že škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce. 

Vedení města však v oblasti hygienického zajištění škol nečekalo na vydání podmínek ministerstvem. S předstihem byl uskutečněn nákup 30 bezdotykových teploměrů tak, aby každá budova městem zřizovaných mateřských, základních škol a střední školy jedním disponovala. Zároveň bylo v polovině dubna zadáno šití roušek pro školy a zajištění dezinfekce pro začátek. Další dezinfekci si ředitelé zajišťují samostatně podle konkrétních podmínek a zvážení potřebného množství. Nákup financují z provozního příspěvku, který projde v polovině roku projednáním. Pro učitele jsme také v rámci možností a podle jejich požadavků zajistili menší množství štítů. Pomůcky byly do škol rozvezeny ve čtvrtek 7. května. Všem zaměstnancům města, kteří se na zajišťování v nelehké době podíleli, patří velký dík. 

Zorka Brožíková, místostarostka města Příbram

 

Jak budou žáci hodnoceni

Hodnocením žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se zabývá vyhláška MŠMT č. 211/2020 ze dne 24. dubna 2020. Hodnocení bude vycházet z podkladů získaných v době, kdy měli žáci povinnost docházet do škol, dále z podkladů získaných při vzdělávání na dálku a z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zvládly se i zápisy do škol

Nouzový stav si vyžádal také změny v zaběhnutém systému zápisů dětí do mateřských škol a zápisů dětí do prvních ročníků základních škol. Oba zápisy se konaly bez přítomnosti dětí. Rodiče měli na výběr několik možností, jak na dálku své dítě do školy zapsat.

 

V době nouzového stavu se o děti rodičů, kteří pracují v rámci IZS, staraly vychovatelky ze ZŠ Školní. V rámci prvouky se jim snažily vysvětlit koloběh života v přírodě – ať již programem Od semínka k semínku, kdy si děti zasadily kytičku, nebo vycházkou na naučnou stezku Padák.

Mateřské školy zahájily provoz 11. května.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne