Slider

Příbram má schodkový rozpočet a připravuje se na horší časy

Hospodaření města | Březen 2023

Do letošního roku vstoupila Příbram v takzvaném rozpočtovém provizoriu.

Město bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem. Příjmy dosahují téměř 1,084 miliardy korun, výdaje téměř 1,342 miliardy korun, rozdíl bude financován z přebytků hospodaření z minulých let.

 To znamenalo, že v daném měsíci mohla hospodařit pouze s dvanáctinou reálných výdajů loňského roku, kromě výdajů vyplývajících z běžících smluv. Důvod spočíval zejména v tom, že na podzim se uskutečnily komunální volby, vedení radnice převzala částečně obměněná politická reprezentace a novým ekonomem města se stal Vladimír Karpíšek. Především na něm (a na úřednickém aparátu v čele s Venuší Štochlovou) bylo, aby shromáždil finanční požadavky ze „všech koutů města“, projednal je v radě, stanovil investiční priority, navrhl rozpočet a prodiskutoval jej napříč zastupitelstvem včetně finančního výboru, jehož předsedou je Martin Buršík, ekonom města v uplynulém volebním období. 

Zatímco v „běžných“ částech čtyřleté volební periody bývá rozpočtové provizorium přijímáno spíše s nevolí, tentokrát se zastupitelé koalice i opozice vesměs shodovali na tom, že nový ekonom města má dostat čas na přípravu rozpočtu. Ten byl předložen k projednání na veřejném zasedání zastupitelstva v pondělí 13. února. Za pečlivou přípravu rozpočtu zazněla na adresu Vladimíra Karpíška i ze strany některých opozičních zastupitelů slova chvály. V návrhu rozpočtu dostali totiž zastupitelé i veřejnost podrobný přehled o tom, jak by letos měla Příbram hospodařit. V čase distribuce tohoto Kahanu by měl být schválený rozpočet již na webu města pribram.eu. Rozpočet je zpracován ve velkém detailu a lze se tak seznámit nejen s tzv. velkými čísly, ale i finančními detaily v jednotlivých kapitolách. A to v rozvržení skutečné plnění rozpočtu 2021 / skutečné plnění rozpočtu 2022 / schválený rozpočet 2023. Aktuální rozpočet i rozpočty z minulých let včetně plnění jsou zveřejněny také na internetových stránkách Ministerstva financí monitor.statnipokladna.cz. 

Letošní rozpočet je koncipován jako schodkový. Výdaje překračují příjmy o více než čtvrtmiliardu korun, rozdíl bude financován z přebytků uplynulých let. V rámečcích publikujeme další základní ukazatele rozpočtu i vybrané kapitoly běžných výdajů pro ilustraci toho, kam směřují velké objemy financí.

 

Rozpočtová setrvačnost

Zastupitelé také debatovali o střednědobém výhledu rozpočtu (SVR) na roky 2024 a 2025. Někteří zastupitelé, např. Václav Dvořák (další někdejší ekonom města), vyjádřili přesvědčení, že SRV je v mnoha ohledech pro město důležitější než rozpočet daného roku. Jelikož rozpočty na sebe navazují a velké investiční akce „přecházejí“ z roku do roku, panuje v ekonomickém řízení města velká setrvačnost. Mít jasnější představu o tom, co bude město čekat v následujících dvou letech, pak není podle některých zastupitelů až tak podstatné z pohledu konkrétních čísel, ale právě nastavením trendu či finanční a ekonomické strategie. 

Po seznámení s SVR mnozí zastupitelé podotýkají, že město čekají obtížnější časy. Některé naplánované a už realizované investice představují velkou zátěž pro rozpočet, Příbram také čelí zvyšujícím se provozním nákladům spojeným s cenami energií, mzdovými tlaky a inflací. Z debaty na únorovém zastupitelstvu vyplynulo, že město bude muset redukovat počet dalších investic za předpokladu, že se rozhodne realizovat dvě stěžejní investice – rekonstrukci aquaparku a zkapacitnění čistírny odpadních vod.

 

Mnohovrstevná debata o finanční budoucnosti

Debata o rozpočtu i SVR na zastupitelstvu byla zajímavá a i pro vnějšího pozorovatele podnětná při uvažování o budoucím směřování města. Její částečný přepis je součástí usnesení (včetně hlasování jednotlivých zastupitelů) na webu města pribram.eu (záložka Město Příbram / Samospráva). Co si o rozpočtu myslí jednotlivé zastupitelské kluby, najdete v tomto vydání na str. 24 a 25. 

Stanislav D. Břeň

Základní parametry městského rozpočtu

Příjmy: 1 083 967 182,25 Kč, z toho:
Daňové příjmy: 791 232 680,00 Kč
Nedaňové příjmy: 130 007 800,00 Kč
Kapitálové příjmy: 29 050 000,00 Kč
Přijaté transfery: 133 676 702,25 Kč

Výdaje: 1 341 674 484,19 Kč, z toho:
Běžné výdaje: 942 419 055,19 Kč
Kapitálové výdaje: 399 255 429,00 Kč 

Financování schodku: 257 707 301,94 Kč

 

Vybrané kapitoly běžných výdajů

 • 166 933 955 korun: Odbor vnitřních věcí
 • 132 000 000 korun: Technické služby města Příbrami
 • 93 732 100 korun: Centrum sociálních a zdravotních služeb
 • 81 842 000 korun: Odbor silničního hospodářství
 • 56 434 400 korun: Odbor investic a rozvoje města
 • 54 296 817 korun: Školy a školská zařízení
 • 52 337 510 korun: Odbor ekonomický
 • 46 000 000 korun: Sportovní zařízení města Příbram
 • 44 400 000 korun: Divadlo A. Dvořáka Příbram
 • 37 620 000 korun: Městská policie Příbram
 • 33 562 900 korun: Městská realitní kancelář
 • 29 676 852 korun: Fond vodohospodářského majetku
 • 28 367 500 korun: Odbor správy majetku
 • 25 173 027,22 korun: Odbor školství, kultury a sportu (z toho dotační oblasti Vrcholový a výkonnostní sport – 8 070 000 korun; Činnost sportovních organizací – 5 700 000 korun)
 • 17 605 000 korun: Knihovna Jana Drdy
 • 13 950 150 korun: Odbor informačních technologií
 • 9 511 000 korun: Městské kulturní centrum
 • 4 100 000 korun: Fond sociální
 • 3 700 000 korun: Galerie Františka Drtikola
 • 3 400 000 korun: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne