Slider

Jaké investice jsou potřeba

Názory | Únor 2024

Jeden z projektů, který byl vloni dokončen, představuje kompletní revitalizace lokality Čekalíkovský rybník. Foto: Stanislav D. Břeň

Hlavní téma tohoto Kahanu se zaobírá investičními záměry Příbrami pro tento rok. Je nasnadě, že v rubrice Názory se k tomuto tématu mohou vyjádřit zastupitelské kluby. Položili jsme jim shodnou otázku: Jaké investice podle vás město potřebuje realizovat v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu a proč? Publikujeme odpovědi klubů, které na otázku zareagovaly, a to v alfabetickém pořadí od A k Z.

 

ANO 2011

Letos tomu bude deset let, po které je hnutí ANO ve vedení města. Obzvláště druhá „pětiletka“ se nese v duchu velkých investic. Za zmínku stojí např. nový domov seniorů, rekonstrukce Prokopské ulice, vybudování kanalizace v osadě Lazec a mnoho dalšího včetně rekonstrukcí ve školách a školkách, výměny veřejného osvětlení, budování sportovní infrastruktury, opravy komunikací. Obrovský objem peněz šel do vodohospodářského majetku, který se nám daří postupně dávat do přijatelného stavu. Investovalo se i do volného času a kultury – nové hlediště divadla, opravený estrádní sál nebo třeba krásný park u Čekalíkovského rybníka. 

Investice plánujeme v různých horizontech. Mezi ty velké a z hlediska času dlouhodobé patří pochopitelně čistírna odpadních vod a aquapark. Čistírna má pro město naprosto zásadní význam. Je proto dobře, že se ocitáme ve finální fázi příprav na vyhlášení tendru na zhotovitele. Infrastrukturní investice obecně považujeme za nejdůležitější ze všech. Co se týká vody a kanalizace, leží před námi úkol v podobě vybudování kanalizace v Kozičíně a dokončení projektu Čistá Litavka. Významné projekty chystáme i v rámci revitalizace tzv. brownfieldů, kterými jsou například objekt bývalé mazutky nebo budova bývalého soudu či dům, kde sídlily Městské lesy Příbram. Pracujeme např. i na dílčím zkapacitnění základních škol – zde jde o nástavbu v rámci ZŠ Březové Hory. 

Jsou tu i projekty s krátkým až střednědobým horizontem realizace. Jde o postupné revitalizování jednotlivých oblastí – vnitrobloků. Tak, jako se to podařilo v minulém období v ulici Gen. Kholla, bude se letos pokračovat ulicí Jana Drdy. K oblasti vždy přistupujeme celistvě, aby se naráz vyřešily všechny lokální problémy a nedostatky. Do kategorie střednědobých projektů patří třeba i mosty a lávky, které jsou postupně vyměňovány za nové. Jen letos budou vyměněny minimálně tři – Flusárna, Čekalíkovský rybník a Ryneček. Jsou tu pak i projekty s krátkou dobou k realizaci, třeba už letos bude úplně nové dopravní hřiště nebo nové toalety na Malé scéně v divadle. 

Do toho všeho jsou tu opravy, které se řeší stále a takříkajíc za pochodu. Například už na jaře začneme s pravidelnými opravami těch nejvíce rozbitých chodníků a silnic po městě. Na to bude v následujícím roce navazovat další etapa obnovy pěších cest v rámci celého města. Samozřejmostí jsou opravy městských budov a jejich modernizace – zmiňme bezpečnostní systémy a požární signalizaci v domech s pečovatelskou službou. 

Město je veliký živoucí organismus, jehož fungování nelze vždy a za všech okolností dostat do škatulek, krabiček a tabulek. Investice a rozvoj plánujeme dopředu, ale zároveň jsme připraveni utkat se s nečekanými výzvami.

 

Spojenci – TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti

Problematika investic (a velkých oprav) je otázkou peněz a manažerských schopností. A také otázkou politickou, protože různí lidé, různé strany, mohou vidět priority někde jinde – není jenom jeden objektivně správný pohled. 

Investice jsou dlouhodobou záležitostí, zvláště je-li investorem město, které musí dodavatele investice vysoutěžit. Smysl má hovořit jen o investicích v několikaleté perspektivě, neboť to, co se postaví letos či příští rok, již muselo být připraveno v minulosti. Současné vedení radnice udělalo proti tomu minulému jednu velkou změnu – začalo plánovat. V plánu investic najdeme položky, které nemůže nikdo zpochybňovat: rekonstrukce bazénu, rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV), rekonstrukce mostů. Najdeme tam ale i položky, které až příliš zavánějí politickou vůlí bez ohledu na potřeby města, jeho finanční a organizační možnosti. Spojencům vadí, že vedení města odkládá rekonstrukci náměstí Komenského, protahuje rekonstrukci náměstí J. A. Alise, že nechce dostatečně investovat do obnovy chřadnoucího vodohospodářského majetku. Vadí nám také neprovázanost plánů kolem rekonstrukce bazénu, která se stává smutným pomníkem jak minulého, tak současného vedení. 

Pochválili jsme snahu plánovat. Plánování ale musí mít svoji kvalitu, jinak nesplní svůj účel. V prosinci zastupitelstvo projednávalo plán investic navržený radou města. Rekonstrukce ČOV – jedna ze dvou nejzásadnějších potřebných investic – v něm je rozvržena do dvou časově naprosto odtržených etap (mezi etapami je několikaletá mezera). Ta druhá etapa má plánovanou hodnotu 500 milionů korun. Po zasedání zastupitelstva se konalo jednání s projektanty rekonstrukce ČOV. Na něm jsme se dozvěděli, že rekonstrukce ČOV musí probíhat jako jedna plynulá akce, bez časové mezery. Tato skutečnost ale má dopad do stamilionových výdajů v letech 2026 a dalších, která plánována nebyla. Tím se ale zcela znehodnocuje plán investic i střednědobý rozpočtový výhled. Vedení města tuto skutečnost nevědělo, když nám předkládalo rozpočtový výhled ke schválení?

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Jako prvotní investice v krátkodobém výhledu (řádově týdnů či měsíců) by se měla uskutečnit v provozování vodohospodářského majetku, který jsme si jako město vzali zpět, na základě ukončení koncesního řízení na provozovatele vodohospodářského majetku. Pro všechny obyvatele města Příbram je samozřejmě lepší, když si město bude vodu spravovat samo. Předpokládaná hodnota koncese byla 1,68 miliardy korun bez DPH. Město se musí chovat jako řádný hospodář a co nejvíce šetřit městskou pokladnu. 

Další střednědobou investicí musí být navýšení kapacity čistírny odpadních vod (ČOV) a její inovace, bez které se město nemůže dále rozvíjet. Aktuálně je ČOV na pokraji své kapacity. Do pěti let by měla být ČOV plně zprovozněna a zároveň díky moderním technologiím téměř energeticky soběstačná. A tím, že se zároveň může využít odpad z ČOV do budoucí bioplynové stanice, bude tato bioplynka zároveň výdělečná a zisk z ní může částečně pokrýt úvěr, kterým se bude tento projekt (ČOV s bioplynkou) financovat. Díky tomu by bylo možné na novou (vysokokapacitní) ČOV připojit i nové firmy, které by tak mohly zajistit další pracovní místa, a zaměstnávat tak příbramské obyvatele. 

Krátkodobou investicí zejména za účelem bezpečnosti občanů by pak mělo být opravení všech lávek a mostů, které jsou ve špatném stavu. 

Plavecký bazén – už je třeba začít stavět. Tato otázka je zde již osm let. Příbramští obyvatelé si nový plavecký bazén zaslouží. 

Do střednědobého výhledu bychom rádi řadili kanalizaci Kozičín. Zde by se v tomto směru jednalo o kanalizaci jako takovou, vodovod, k tomu veřejné osvětlení a obnova povrchů v obci. Určitě by se měla v blízké době uskutečnit II. etapa obnovy v ulici Na Leštině, kde už je vyhotovena projektová dokumentace, měly by se opravit povrchy, vytvořit nová parkovací stání, opravit vodohospodářské sítě a polozapustit kontejnery. Další nutná investice je do rozšíření stávající jídelny na ZŠ Březové Hory a vytvoření pěti nových tříd nad šatnami ve 2. patře. 

Dále pro efektivnější manipulaci MHD v Orlově zajistit zpevnění ploch a jejich odvodnění. 

Po kompletním dokončení projektu ČOV včetně nové kanalizace by mělo město z dlouhodobého hlediska začít uvažovat o výstavbě nových bytů pro mladé rodiny, tzv. startovací byty, protože město pomalu vymírá a mladí lidé se stěhují z města. Nabídka nemovitostí je malá anebo příliš drahá. Dětí do šesti let máme v Příbrami pouze 1886 a seniorů nad 70 let máme 5432 (stav podle evidence obyvatel k říjnu 2023). Když zde budou vystavěny nové menší „startovací“ byty, začne se zároveň zvyšovat populace, což bude pro město velkým přínosem. Avšak mějme na paměti, že bez nové ČOV toto všechno není možné.

 

Šance pro Příbram  

Abychom mohli tuto otázku zodpovědět, musíme si definovat pojem investice. Zjednodušeně řečeno, investicí je využití finančních prostředků s cílem jejich zhodnocení v budoucnosti. V případě obce, resp. našeho města budeme muset tuto definici lehce upravit, doplnit – my za investice považujeme kroky, které zvýší kvalitu života a poptávku tak, aby se do Příbrami chtěli lidé stěhovat a žít tu. Jde nám tedy nejen o uchování a zvýšení hodnoty finančních prostředků, ale hlavně jejich proměnu v činnosti, služby a zázemí, které nás posunou směrem k městu, kde bude chtít žít každý. 

Časové rozlišení investic může být jeden z úhlů pohledu, pro nás je však důležitější vidět investice z více perspektiv – tedy zda jde o investici (ne)zbytnou či infrastrukturní. Pokud máme vyřešeny všechny nezbytné a infrastrukturní projekty, otvírá se prostor pro takové, které jsou zbytné a – řekněme – nadstavbové. 

Úplný základ při tvorbě plánu investic tvoří analýza současného stavu, potenciálu a rizik. Díky ní vznikne jasná představa, kam město směřovat. Opravdu se tu nebavíme o roku či dvou, ani o jednom volebním období, ale o výhledu na 10, 20 či 50 let. Pojďme nyní ke konkrétním odpovědím na položenou otázku. 

Za nezbytné a infrastrukturní považuje tyto dlouhodobé investiční záměry – zkapacitnění čistírny odpadních vod, výstavbu bytů, zkvalitnění školství včetně rozšíření o nové základní a střední školy (a ideálně alespoň jednu školu vysokou), vytvoření lepších podmínek pro nové investory a podnikatele či aktualizaci územního plánu. 

Mezi důležitými investicemi, které zvýší poptávku po našem městě, vidíme novou knihovnu jako místo setkávání, zázemí pro mladé lidi či vzdělávací centrum, atletický stadion a novou sportovní halu jako prostor určený nejen pro sport. Vylepšit je třeba parkování v místech, kde je to dnes velmi složité. Do mozaiky pak zapadá i snaha o zvýšení turistické atraktivnosti, čemuž by měla pomoci blízkost zajímavých cílů. 

Naprosto zásadní je neinvestovat jen do věcí hmotných. Život města vytvářejí lidé, nikoliv věci či hmota. Proto musíme vkládat prostředky do spolků, komunitního života, do setkávání lidí. Ale ne řízeného z jednoho místa, nýbrž takového, které vychází z potřeby setkávat se s lidmi, s nimiž je nám dobře. 

Z naznačeného je patrné, že důležitost a pojem investice vnímáme zcela odlišně než současné vedení města, které investice nevidí jako možnost zhodnocení prostředků, ale pouze z účetního hlediska, podle finanční hodnoty. Co je však horší, v Příbrami se realizují akce přesně v opačném pořadí – ty nejméně důležité a nadstavbové se dělají jako první. Jsou totiž vidět a je to jednodušší. Již nyní sledujeme, že vlivem tohoto povrchního přístupu se Příbram dostala do stavu infrastrukturní podinvestovanosti. Pouze razantní změny uvažování a hospodaření mohou vyvést naše město na správnou cestu. 

Rubriku připravil: Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne