Slider

Zdlouhavý proces pronájmu restaurace v Žežicích je u konce

Rozvoj města | Duben 2020

Pronájem bývalé restaurace v Žežicích trval velmi dlouho.

Pronájem bývalé restaurace v Žežicích trval velmi dlouho. Město coby vlastník nabízelo objekt k pronájmu hned několikrát. Situace se změnila na podzim loňského roku, kdy se o budovu začaly zajímat hned tři subjekty.  

Záměry pronajmout v Žežicích objekt bývalé restaurace U Chudáčka byly v loňském roce několikrát zveřejňovány na úřední desce a inzercí v místním tisku, a to vždy bez jakékoliv reakce. Až v září 2019 reagovala firma Exakt, která zároveň požádala o nájem bezprostředně navazující parcely. Proto bylo nutné zveřejnit záměr znovu. Na tento záměr zareagovali další dva zájemci. Společnost MUDr. Ivana Hlaváčová a společnost Eldor II.

V mezidobí zaslal své vyjádření také žežický osadní výbor, který vyjádřil podporu posledním dvěma uvedeným společnostem z důvodu zachování objektu pro občany Žežic, ať už jako restaurace či centra volnočasových aktivit. Toto stanovisko bylo podpořeno i názory občanů Žežic na říjnové veřejné schůzi. Zároveň na základě informací Samostatného odboru silničního hospodářství a Odboru investic a rozvoje města k žádostem (nepronajímat část pozemku pod parkovištěm a pozemku, na kterém jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad) bylo nutné další upřesnění výměry části pozemku a opětovné vyvěšení záměru pronájmu. V listopadu pak reagovaly svou nabídkou tři uvedené společnosti. 

Vzhledem k tomu, že se předseda Osadního výboru Žežice písemně obrátil nejen na radní, ale i na zastupitele města Příbram, kterým zaslal již zmíněné vyjádření osadního výboru a zápisy ze schůzí, musela rada města 9. prosince 2019 postoupit věc na jednání zastupitelstva. To 16. prosince 2019 vzalo vše na vědomí a vrátilo radě s ukládacím usnesením provést konečný výběr nájemce, včetně realizace smlouvy o pronájmu. A to se zvážením všech ekonomických a společenských přínosů nabídek a s ohledem na kritéria dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje majetku města. 

Radní následně 27. ledna 2020 schválili uzavření nájemní smlouvy o pronájmu zmiňovaného objektu občanského vybavení mezi městem Příbram jako pronajímatelem a společností MUDr. Ivana Hlaváčová jako nájemcem. Smlouva je navržena (v čase uzávěrky nebyla ještě podepsána) na dobu neurčitou za účelem provozování Domu pro zdraví těla a duše, spočívající v organizaci sportovních, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí. Smlouva obsahuje mj. závazek, že nájemce umožní pronajímateli zřídit zde volební místnost v termínu konání voleb a přenechat prostory i pro užívání Osadního výboru Žežice.

 

Zorka Brožíková, místostarostka města Příbram

 

Hledají se zájemci O „Hamiro“ a Granit

Od konce listopadu do začátku letošního ledna byl zveřejněn záměr prodeje (formou výběrového řízení) objektu č. p. 346 – bývalý areál Hamiro včetně příslušných pozemků. Na začátku ledna 2020 zkonstatovala komise pro otevírání obálek, že nebyla doručena žádná nabídka. Proto je v době uzávěrky pro dubnové číslo Kahanu záměr prodeje tohoto objektu a příslušných pozemků zveřejněn podruhé. Po svěšení bude vyhodnocení komise pro otevírání obálek projednávat rada města. 

Totožná je situace v případě pronájmu chaty Granit na Zadově, kterou vlastní město Příbram. První vyvěšení záměru nebylo završeno podáním žádné nabídky. V době uzávěrky tohoto čísla Kahanu je záměr pronájmu objektu a příslušných pozemků zveřejněn podruhé. Po svěšení se budou výsledkem zabývat radní. V současné době provoz zajišťuje obstaravatelská kancelář.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne