Slider

Vysaďte stromy pro budoucnost

Životní prostředí | Únor 2020

Cílem dotační výzvy označované „Sázíme stromy, sázíme budoucnost“ je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí.

Cílem dotační výzvy označované „Sázíme stromy, sázíme budoucnost“ je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a následné péče má podle Ministerstva životního prostředí dojít ke zvýšení zájmu občanů, zejména mladé generace, o životní prostředí a kvalitnější veřejný prostor.

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích města a obcí, přímo v zástavbě nebo v jejím okolí. Žádosti o podporu lze podávat nejpozději do 31. srpna letošního roku nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. 

Pro školy, úřady i jednotlivce

Dotaci ve výši 20 000 až 250 000 korun mohou získat všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí. Ucházet o příspěvek se mohou místní organizace, úřady, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních lidí i jednotlivci. Musí ale splnit zásadní kritérium, a to prokázat vztah k místu výsadby (trvalé bydliště, nájemní smlouva, vlastnictví pozemku, sídlo firmy apod.), v případě jiného vlastníka souhlas majitele pozemku s výsadbou. 

Program pokryje všechny výdaje na nákup materiálu a výsadbu, ochranu a následnou péči o stromy, tedy sazenice, substrát, kotvení, hnojivo, ochranu kmene i zavlažovací vaky, ale i odborný posudek a zajištění publicity. Naopak nelze financovat lavičky, mobiliář ani náklady spojené s výsadbou. Zde se počítá s dobrovolnickou prací místních komunit. 

Výpočet konečné výše podpory je uveden v textu výzvy. Podle počtu stromů a jejich obvodu je nákup sazenic a technologie pro závlahu, odborný posudek a dozor maximálně 20 000 korun, zajištění povinné publicity (štítky ke stromům) maximálně 500 korun.

S péčí na deset let

Při výsadbě je třeba vycházet z celkové koncepce místa a města. Doporučuje se volba původních druhů dřevin, dozor odborníka a vypracování odborného posudku. O vysazené stromy je žadatel také povinen pečovat, a to po dobu následujících 10 let. Podpořené projekty musí být zrealizovány do konce roku 2021.  

Žádosti se posílají elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR, tištěné přílohy, které nebude možné odeslat, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dní. Do tří týdnů od podání žádosti se žadatel dozví, zda má odstranit případné nedostatky. Po schválení žádosti a doložení realizace výsadby mu bude odeslána dotace. Příjemce podpory zaregistruje provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu sazimebudoucnost.cz. Vše se řídí manuálem sázení stromu dostupným na stejném webu.

red

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne