Slider

U nádraží se staví první parkovací dům

Rozvoj města | Březen 2023

Příbram začíná budovat svůj první parkovací dům. Foto: archiv

Začátkem února byla v Příbrami zahájena stavba prvního patrového parkovacího domu. Bude mít téměř 180 míst pro automobily a stovku pozic pro kola. Investice za téměř sto milionů korun by měla výrazně přispět ke zlepšení parkování v centru města.

Příbram začíná budovat svůj první parkovací dům, který bude stát na ploše v blízkosti autobusového a vlakového nádraží v ulici Čs. armády. Jedná se o novostavbu parkovacího domu na parcelách (č. 2821/2, 2817/1, 2817/3 a 2809/1) investora, kterým je město Příbram. Stavba je navržena v místě stávajícího parkoviště, které bude parkovacím domem částečně zmenšeno.

Novostavba bude mít obdélníkový průřez o vnějších rozměrech 45,4 × 25,5 m a celkem pět nadzemních podlaží. Parkovací dům by měl pojmout až 176 vozidel, což oproti stavu na současném parkovišti představuje navýšení o zhruba 120 parkovacích pozic. Počítá se také s 99 úložnými boxy pro kola. Objekt je připojen novým sjezdem, který bude sloužit jak pro připojení parkovacího domu, tak zbývající části stávajícího parkoviště.

Příjezd je navržen jako obousměrný a dvoupruhový. Dále bude parkovací dům opatřen vnějším schodištěm a ocelovou lávkou v úrovni druhého nadzemního podlaží, které propojí parkovací dům a ulici Čs. armády s autobusovým nádražím, jež se nachází o přibližně sedm metrů výše.

 

Železobeton a zeleň

Základem stavby bude železobetonový skelet s pěti nadzemními podlažími, která jsou propojena obousměrnými přímými rampami. Konstrukční výška podlaží činí 2,7 metru. „Parkovací dům bude částečně zastřešen, a to v místě garážové rampy, schodiště a výtahu. Severozápadní a severovýchodní parter domu bude omítnut soklovou omítkou marmolit světlého odstínu. Ostatní železobetonové konstrukce budou šedé barvy pohledového betonu zakryté fasádou z tahokovu. Fasáda bude v místě svislých nosných konstrukcí ozeleněna. Dle požadavku objednatele je jihovýchodní fasáda ve volné části mimo sousední objekt č. p. 154 celá ozeleněná, ostatní tři fasády jsou ozeleněné v pásech kolem nosné konstrukce sloupů,“ uvádí se v technické zprávě, kterou vypracovala společnost PSDS.

Ozelenění bude řešeno popínavými rostlinami vysazenými do těsně přilehlého uličního prostoru nebo za korunou opěrné zdi. Schodiště a lávka budou provedeny jako ocelová konstrukce s povrchovou úpravou žárovým zinkování.

 

Vjezd i výjezd dále od ulice

Připojení na ulici zajistí dvoupruhový sjezd s celkovou šířkou sedm metrů, který bude sloužit i k připojení parkoviště autobusového terminálu. Vjezd a výjezd do parkovacího domu je situován v severozápadním rohu domu. Umístění vjezdu ve vzdálenějším rohu objektu od ulice Čs. armády a jeho celková dostatečná délka podle návrhu předchází tomu, že by přijíždějící automobily čekaly na odbavení u vjezdu a blokovaly či zpomalovaly provoz na ulici.

Po odbavení a vjezdu do parkovacího domu mohou auta odbočit do prvního nadzemního podlaží nebo mohou pokračovat přímo na garážovou rampu do dalších nadzemních pater. V prvním nadzemním podlaží bude umístěna technická místnost pro technické vybavení a sociální zařízení včetně úklidové místnosti. Komunikační prostory se nacházejí v severozápadní části objektu, tvoří je výtah společně s vnějším ocelovým schodištěm. 

Z celkového počtu je sedm parkovacích stání v prvním nadzemním a nejlépe přístupném podlaží vyhrazeno pro automobily přepravující osoby těžce pohybově postižené. Sklony a rozměry těchto parkovacích stání jsou navrženy v souladu s příslušnou vyhláškou. Přístup do objektu bude bezbariérový z uliční úrovně a schodiště je navrženo se schodišťovými stupni o rozměrech 150 × 330 mm a s šířkou schodišťových ramen 1650 mm. V objektu bude jedno sociální zařízení odpovídající požadavkům pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Nutné změny

Parkovací dům se připravuje hodně dlouho a v poslední fázi se ještě zpozdil sporem mezi městem a někdejším projektantem, který dospěl do fáze soudního projednání. Na podzim byly proto pořízeny změny původního projektu. „Oproti původnímu návrhu je při zachování původního počtu parkovacích stání všech 176 parkovacích stání standardních rozměrů, tzn. plnohodnotných parkovacích stání pro normově velká vozidla. V původním návrhu bylo 24 stání zmenšeno, tudíž využitelných jen pro mini vozy,“ stojí ve zmiňovaném dokumentu PSDS. Podle upraveného návrhu se v nadzemním podlaží také počítá se zamykatelnými úložnými boxy na bicykly. 

Výše popsané důvody vedly při zachování vnějších rozměrů budovy k úpravě vnitřních dispozic. Všechna nadzemní patra jsou nově navržena v jedné úrovni s jednou obousměrnou dvoupruhou přímou garážovou rampou. Dispozice sociálního zařízení a technické zázemí byly upraveny do souladu s normovými požadavky. Vnější schodiště bylo posunuto o cirka 1,5 m na sever a přístupová lávka k autobusovému nádraží byla zkrácena. V návaznosti na změny dispozic byly upraveny trasy vnitřních rozvodů kanalizace a vodovodu. Nově jsou také všechny dešťové vody svedeny do dešťové kanalizace parkoviště.

 

Parkovací místo za půl milionu

Zakázka na parkovací dům v ulici Čs. armády byla vysoutěžena za částku 85 789 120 Kč bez DPH. Do veřejné zakázky, která probíhala v režimu jednacího řízení s uveřejněním, se přihlásili tři účastníci. Konečnou nabídku podal pouze jeden, společnost Metrostav, která bude parkovací dům stavět celý letošní rok (zprovoznění se plánuje na začátku příštího roku). Pokud zohledníme celkové náklady a plánovaný počet parkovacích míst, pak vybudování jedné pozice pro auto bude odpovídat částce 487 000 korun bez DPH. 

V budoucnosti se počítá s budováním dalších parkovacích domů, přičemž vytipováno je několik dalších lokalit. Vzniknout by mohly v oblasti Rynečku či Milínské ulice a také na sídlišti, v tuto chvíli se připravují studie. 

Stanislav D. Břeň

Technické řešení parkovacího domu

Založení a základy

Založení bude provedeno jako hlubinné na železobetonových velkoprůměrových vrtaných pilotách opřených do skalního podloží. Piloty navržené tak, aby možné sedání nepřekročilo hodnotu 10 mm, budou doplněny o základové pasy pod železobetonovými stěnami a stěnami sociálního zařízení. Podél celého objektu bude zachována stávající opěrná stěna, která vyrovnává výškový rozdíl mezi autobusovým nádražím a ulicí Čs. armády. V jihovýchodním rohu zůstane zachována opěrná stěna zasahující do půdorysu parkovacího domu v úrovni prvního nadzemního podlaží, od úrovně desky nad první nadzemní podlaží bude stěna zkrácena a její funkci převezme atika železobetonové desky.

 

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce domu je tvořena železobetonovým skeletovým systémem. Prostorovou tuhost zajišťují ztužující železobetonové stěny a výtahové jádro železobetonové monolitické konstrukce s tloušťkou 200 mm. Strop nadzemních podlaží je řešen pomocí železobetonových monolitických desek tloušťky 200 mm. Volné okraje desek jsou ztuženy železobetonovými parapetními nosníky. Svislé nosné konstrukce tvoří železobetonové sloupy průřezu 200 × 800 mm a průřezu 350 × 350 mm společně se ztužujícími stěnami tloušťky 200 mm. Dále se v objektu nachází železobetonové stěny tloušťky 150 mm, které mají zejména výplňovou funkci. Schodiště je řešeno jako vnější ocelové a je umístěno na severozápadní fasádě. Na něj navazuje ocelová lávka z podélných a příčných nosníků s ocelovými rošty. Zastřešení schodiště a vstupní chodby bude tvořeno ocelovým roštem s krytinou z trapézového plechu.

 

Obvodové konstrukce

Plášť budovy bude od druhého nadzemního podlaží tvořen konstrukcí z ocelových profilů s výplní z tahokovu. Otvory ve stěnách prvního nadzemního podlaží budou vyplněny částečně otevřenou výplní tvořenou ocelovým tahokovem, stejným jako bude použit na opláštění ostatních nadzemních patrech.

 

Tepelná technika

Prostory parkoviště a skladu kol nebudou vytápěny, temperovat se budou pouze prostory WC a úklidové místnosti.

 

Osvětlení

Prostor bude přirozeně osvětlen skrz otvory a otvory v ocelovém opláštění objektu tahokovem. Navrženo je ale také umělé osvětlení.

 

Vozovky a chodníky

Chodníky a vozovky v rámci celého areálu jsou navrženy s životností 25 let.

 

Navrhni a postav
Parkovací dům byl zadán podle metodiky design and build. To znamená, že odpovědnost za zpracování projektové dokumentace i za celkovou kvalitu provedení přechází na zhotovitele. Objednavatel ve svém zadání obvykle určí jen záměr, standardy, rozsah či výkonová hlediska, vše ostatní zůstává na zhotoviteli. V tomto konkrétním případě šlo o modifikaci této metody. Příbram měla k dispozici projektovou dokumentaci pro stavební povolení od předchozího projektanta. Metrostav dokumentaci převzal, musel ji ale nechat dokončit pro provádění stavby – v některých ohledech upravit a aktualizovat parametry podle platných norem.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne