Slider

Trochu jiné školy: alternativa od mateřinek po střední

Školství | Březen 2022

Příprava grafiků v Příbrami. Foto: Waldorfská škola Příbram

Rodiče v Příbrami mají mnoho možností při výběru mateřských nebo základních škol pro své děti. Některé ze škol bychom mohli zařadit do kategorie s označením alternativní, protože mají jiný přístup ke vzdělávání dětí nebo odlišné financování.  

 Kahan píše o dění ve školách pravidelně. Tentokrát jsme se zaměřili na jistou alternativu v příbramském školství – a to jak z pohledu samotného přístupu a přípravy dětí, tak ale i organizace nebo zřizovatele a způsobu financování. Na následujících řádcích si představíme fungování čtyř škol – Alternativní mateřské školy, Waldorfské školy, Lesní MŠ Kozičínský Klabánek a All Stars School.

 

Malá školka rodinného typu

„Zájem o naši mateřskou školu je poměrně velký a trvalý. Důvodem je pravděpodobně právě nabídka určité alternativnosti v přístupu k dětem, malý kolektiv dětí ve třídách či zdravé stravování. Dalo by se říci, že jsme malá školka rodinného typu, což někteří rodiče preferují,“ říká Alena Kubátová, ředitelka Alternativní mateřské školy, kterou zřizuje a financuje město Příbram. 

Podle ní škola dětem poskytuje nabídku toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává do souladu. „Klademe důraz na rozvoj morálních hodnot, pohybových dovedností, na vztah k přírodě. Jako příklady bych uvedla naše páteční pobyty v přírodě, ze sportovních činností jsou zajímavé cyklovýlety, bruslení či plavání. Paní učitelky v tomto případě hrají spíše roli průvodkyň a podporovatelek. Částečně vycházíme i z prvků waldorfské pedagogiky,“ vysvětluje Alena Kubátová a dále zdůrazňuje: „Důležité pro nás je, aby odcházející předškoláci nastoupili do školy připravení, aby pro ně byl nástup plynulý a lehce zvládnutelný.“

 

Pospolitost a spolupráce

Příbramskou „hlavní adresou“ pro už zmiňovanou waldorfskou pedagogiku je Waldorfská škola Příbram, která je zřizována a částečně financována městem. „Za třicet let existence si našla pevné místo mezi příbramskými školami s přesahem do celého okresu. Zájem o naši mateřskou školu je každoročně vyšší, než kolik máme volných míst. Základní škola kapacitně odpovídá poptávce a třídy jsou naplněny průměrným počtem 23 žáků,“ informuje ředitel školy Robert Žák. Významná část vyučování probíhá v menších skupinách, což se týká zejména matematiky, jazyků nebo ručních prací. „Máme tři oddělení školní družiny, jedno oddělení školního klubu, což plně odpovídá potřebám našich dětí. V posledním roce se rozvinul program pravidelných setkávání se včelařem. Ten postupně navštěvují všechny třídy a podílejí se na školním chovu včelstev,“ podotýká ředitel školy. Střední škola nabízí tyto vzdělávací programy – kombinované lyceum (čtyřletý maturitní obor), reprodukční grafik, umělecký kovář, zámečník a pasíř a umělecký truhlář a řezbář. 

„Waldorfská škola je koncipována jako dvanáctiletý ucelený cyklus a její adaptace na české školské prostředí je dílčím kompromisem jak organizačním, tak při sestavování školního vzdělávacího programu,“ upozorňuje Robert Žák. A pokračuje: „Hlavními rysy a úkoly waldorfské pedagogiky a jejich učitelů je doprovázení zdravého vývoje svěřených dětí. Učební látka a program je stavěný na postupném rozvíjení citové, volní a myšlenkové složky osobností našich žáků v poměru odpovídajícím každému stupni vývoje. Celá škola je prostoupena duchem pospolitosti a spolupráce na úrovni jednotlivých součástí školy, třídních kolektivů a kolegia pedagogů.“ Za prioritu je považována sociální a mravní kompetence absolventů a škola podporuje inkluzivní trendy ve vzdělávání. V rámci podpůrných opatření působí ve většině tříd asistent pedagoga, instituce má také školní asistenty a speciálního pedagoga.

 

Učení v lese

Školským zařízením, které do příbramského školství vnáší zajímavý a nový prvek, je Lesní mateřská škola Kozičínský Klabánek, která otevřela v září roku 2017. Schválená kapacita školy byla naplněna, a to počtem 15 dětí (třída Klabánků). „V průběhu let bylo zapsáno do školy až 21 dětí. V září roku 2019 byl k mateřské škole otevřen Dětský lesní klub Kuklík. Od září 2021 je kapacita školy navýšena na 16 dětí,“ uvádí ředitelka Eva Ostřížková. Lesní MŠ Kozičínský Klabánek umožňuje docházku v různých modelech – třeba jen jeden nebo dva dny týdně, což dovoluje přijímat děti i nad schválenou kapacitu školy. V současnosti je zapsáno 30 dětí ve dvou skupinách. 

Školka se drží motta Waltera Scotta: „Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.“ Eva Ostřížková myšlenku rozvádí: „Chceme každému dítěti poskytnout především opodstatněný základ učiva, který je možno dále rozvíjet. Nelpíme na velkém množství poznatků, ale na jejich trvalosti a propojenosti s praktickým životem. Příroda se stává nástrojem vzdělávání, poskytuje dětem mnoho příležitostí pro hru, soukromí, rozvíjí kreativitu, samostatnost a schopnost logického spojování informací. Naplňováním těchto cílů jsou děti vedeny ke stanovování hodnotných životních priorit.“ Školka klade velký důraz na svobodnou hru jako nejpřirozenější formu učení dětí. Kromě cílových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání má školka na zřeteli i takzvané Kompetence pro život, jak je formuloval v Norsku žijící pedagog Godi Keller. Zmiňovaných kompetencí je hned několik: Sebejistota, sebevědomí; Důvěra ve svět a v lidi; Zvědavost; Sociální schopnosti a cítění; Otevřenost; Silná vůle, schopnost překonávat těžkosti a krize (resilience); Optimistický přístup. „Pobyt v lese“ však provází také příprava předškoláků pro úspěšný vstup na základní školu.

V Lesní MŠ Kozičínský Klabánek se věnují matematické pregramotnosti pomocí Hejného metody nebo čtenářské připravenosti v rámci konceptu „Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet“. „Zaměřujeme se také na přírodovědnou, polytechnickou pregramotnost a mnoho dalšího,“ dodává Eva Ostřížková. Škola je zařazena v rejstříku školských zařízení jako soukromá. Částečně je financována ze státního rozpočtu, nezanedbatelný zdroj představuje měsíční školné. Lesní dětský klub pak plně hradí rodiče dětí.

 

Mezinárodní program s laskavým přístupem

Od loňska působí v Příbrami nová soukromá škola All Stars School, která sídlí v Q-klubu. „Stále více místních lidí poznává náš mezinárodní program a jeho výhody, a proto se zájem o naši školu den ode dne zvyšuje. Přestupují k nám děti i během školního roku. Vedle českého programu zavádíme i laskavý britský program k výuce EYFS (Early Years Foundation Stage – pozn. red.) adaptovaný pro mezinárodní škol,“ říká ředitelka a zakladatelka školy Vlaďka Godfroy a pokračuje: „Naším cílem je především naučit děti myslet. Motivujeme je k samostatnému přístupu a rozvíjení jejich individuálních kvalit a osobnosti. Vedle poskytování kvalitního akademického vzdělávání je pro nás stejně důležitá výchova dětí k respektu sebe a ostatních. Primárně důležitý je laskavý přístup k dětem.“ Ve škole se děti učí nejen česky podle osnov, ale také anglicky a francouzsky. Výuka však probíhá jinak, než bývá zvykem. „Je důležité, aby se děti učily jazyky přirozeně a nejprve dostaly cizí jazyk takzvaně do ucha a domluvily se. V naší škole děti učíme anglicky a francouzsky přirozeným způsobem, pomocí her a různých aktivit, jako vaření, zahradničení, kreslení anebo hraní divadla, “ vysvětluje Vlaďka Godfroy s tím, že čím mladší děti jsou, tím spíše se naučí cizí jazyk. Proto s ním začínají už v mateřské škole. 

Vedle jazyků se nezapomíná na matematiku a logické myšlení. K populárním hrám v družině, a to i v předškolním věku, patří proto šachy. „Významnou součást programu představuje hudba. Máme školní pěvecký sbor, kam dochází děti z jiných škol. Děti si mohou vybrat z hudebních nástrojů jako housle, piano, kytara či flétna. Nezapomínáme ani na sportovní a pohybové vyžití dětí. Děti chodí na tenis a v našich prostorách máme k dispozici velkou tělocvičnu sloužící jak ke sportu, tak ke kulturním akcím školy,“ podotýká ředitelka. Škola praktikuje také každodenní půlhodinu etiky. Nemá být prý moralizováním, nýbrž hledáním odpovědí na otázky, které mohou děti zajímat, trápit nebo jim pomáhat zvládat konflikty a vlastní emoce. „Je to naše tajná zbraň proti šikaně či marginalizování dítěte ve školním prostředí. V těchto hodinách se také snažíme děti motivovat k přátelskému chování vůči slabším a k pozitivnímu přístupu vůči okolí.“ vysvětluje Vlaďka Godfroy. 

Škola je částečně financována ze školného rodičů a finanční podporu získává také od Středočeského kraje. „Bez privátní investice a školného se naše škola neobejde. Mé tři děti jakož i myšlenka poskytnout ostatním dětem v Příbrami a okolí vysoce kvalitní cizojazyčné vzdělání jsou pro mě velikou inspirací a motivací do budoucna,“ dodává ředitelka školy.

Stanislav. D. Břeň

Jaké máte další plány?

Alena Kubátová, Alternativní mateřská škola

Plány máme velké, uvidíme, zda nám pandemická situace naše úmysly úplně nepřekazí. Rádi bychom se zapojili do různých projektů se sportovní tematikou, rozšířili pobyty v přírodě (v zimě i na jaře) a zvelebili naše zahrádky. Více se nechte překvapit a sledujte naše webové stránky.

 

Robert Žák, Waldorfská škola Příbram

V roce 2022 se doufám vrátíme k plnohodnotnému životu školy ve vzájemné pospolitosti dětí, učitelů a rodičů. Prvního března se uskuteční Den otevřených dveří naší SŠ v Dlouhé ulici. Škola je mj. zapojena do výzvy Erasmus plus zaměřené na zahraniční pracovní stáže žáků. Učňovské obory se úspěšně prezentují v rámci aktivit města (příbramské adventní trhy a betlém, Příbramská svatohorská šalmaj, socha Fabiána v Orlově, lavička v parku Zátiší aj.).

 

Eva Ostřížková, Kozičínský Klabánek

Plánů je spousta. Mezi ty největší a nejdůležitější patří nadále udržovat spokojenost dětí a jejich rodičů. Vytvářet příjemné a přátelské prostředí pro všechny, kteří se s námi setkávají i mimo výchovně vzdělávací proces. Devátého dubna chystáme Den otevřených dveří inspirovaný oslavou jara, půjde o Semínkovou slavnost. V létě, jako již tradičně, organizujeme Letní brdské lesohrátky. Plánujeme také příměstské tábory pro děti předškolního a mladšího školního věku. Chtěli bychom také kultivovat pozemek, na kterém škola od září 2021 nově působí, s tím, že vytvoříme přírodní zahradu. Čeká nás i zapsání výdejny–jídelny Lesní mateřské školy Kozičínský Klabánek do rejstříku škol a školských zařízení.

 

Vlaďka Godfroy, All Stars School

Tou hlavní událostí je otevření druhého stupně základní školy od září 2022. Rádi bychom, aby All Stars School poskytovala ucelené vzdělání od mateřské školky až do konce základní školy. Pracujeme na získání akreditace mezinárodní školy s cílem, aby naše děti měly na výběr, buď pokračovat ve studiu v České republice, anebo v zahraničí. V tomto roce máme naplánovány dny otevřených dveří v průběhu celého roku pro všechny případné zájemce. I nadále pořádáme logopedické hrátky pro menší děti a kurzy angličtiny a francouzštiny pro velké i malé. 

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne