Slider

Trendem je, že samosprávy získávají provoz vodohospodářských sítí pod svou kontrolu

Názory | Březen 2024

Všechny kroky, které zastupitelstvo i vedení města do této doby v dané věci učinily, jsou plně v souladu s platnou legislativou.

Když si shrneme to, co zastupitel Václav Dvořák píše, tak snad ani nemá problém s tím, k jaké došlo změně ve směru provozování vodohospodářské infrastruktury (VHI), ale spíše mu vadí, že nebyl o věci dostatečně informován. V následujícím komentáři ale zmíníme i další souvislosti přechodu na vlastnický model provozu VHI.

K neinformovanosti a nečekanosti zmiňme následující: Všem zastupitelům, i těm opozičním, byla dána možnost stát se členy hodnotící komise v rámci koncesního řízení. Kdokoliv by býval chtěl, mohl být u koncese od jejího prapočátku a mít informace takříkajíc z první ruky. Této možnosti využili jen někteří zastupitelé. Za Spojence, Šanci nebo Piráty v komisi nebyl nikdo. Nechtěli, nemohli, netuším…

 

Zastupitelé měli všechny dostupné informace

Když šlo koncesní řízení do finále, svolal jsem na 18. prosince jednání zastupitelstva. O tom, že jeho předmětem bude projednání koncese na VHI, jsem informoval už na zastupitelstvu 4. prosince, tedy 14 dní předem. Osmého prosince jsem odeslal zastupitelům pozvánku na pracovní jednání, které se mělo uskutečnit 13. prosince, tedy pět dní před klíčovým jednáním. Jeho účelem bylo seznámit zastupitele se závěry administrátora koncese. Zastupitelům měla být dána možnost doptat se na všechny detaily a společně – napříč celým spektrem – prodiskutovat další postup. Na jednání dorazili pouze zástupci klubů ANO, ODS, SPD a Příbram 2030. Spojenci, Šance a Piráti se synchronizovaně omluvili z „časových důvodů“. Zajímavé je, že někteří z nich pak dorazili na jednání, které se konalo později téhož dne. Když jsem se následně jednoho z opozičních zastupitelů zeptal, proč nedorazil, zda za tím skutečně byla časová zaneprázdněnost, špitl mi, že ne, že je to „politika“. Protože mi skutečně šlo o to, aby všichni zastupitelé měli dostatek informací ke svému rozhodnutí, umožnil jsem jim v další pracovní dny nahlédnutí do koncesní dokumentace přímo na úřadě. Toho využili dva – jeden ze Spojenců a jeden ze Šance. Ani jedním z nich nebyl zastupitel Václav Dvořák. 

Osmnáctého prosince nastalo jednání zastupitelstva, na kterém se rozhodlo o zrušení koncese a přechodu na jiný model provozování. Došlo tedy k věci, kterou jsme obšírně diskutovali na pracovním jednání, ze kterého se část zastupitelstva dobrovolně vyloučila. Václav Dvořák na tomto zastupitelstvu nebyl údajně z pracovních důvodů. Opoziční zastupitelé v okamžiku rozhodování zvolili taktiku nehlasovat. Mohli být proti návrhu, zdržet se, ale oni místo toho raději nestiskli ani jedno tlačítko. Nevyjádřili názor, odmítli svou zodpovědností zastupovat voliče, občany města, kteří jim právě za tím účelem dali ve volbách své hlasy. Nyní, v okamžiku, kdy se v život uvádí to, co zastupitelstvo schválilo, jsou plní aktivity a naše rozhodnutí, které se ani nepokusili zvrátit či jakkoliv legitimně v tomto smyslu deklarovat svůj postoj, napadají.

 

Rozumné rozhodnutí

Rozhodnutí zastupitelů o zrušení koncesního řízení na výběr provozovatele VHI považuji v kontextu všech skutečností za velice rozumné, a zejména za nesporně výhodné pro město Příbram. Podotýkám, že celospolečenským trendem v oblasti VHI je snaha samospráv získat rozvoj a provoz VHI na jejich území pod vlastní kontrolu, nejlépe formou vlastnického provozovatelského systému. Jediná okolnost, která samosprávám v takovém postupu zpravidla brání, je nedostatek odborně kvalifikovaného a zkušeného personálu, který by samosprávám takovou činnost umožnil provádět. 

Před zahájením koncesního řízení se město nacházelo v podobné situaci, stejně jako řada okolních samospráv, které rovněž zajišťují provoz svých VHI pomocí oddílného modelu, tedy prostřednictvím odborně způsobilého dodavatele. V průběhu zadávacího řízení, v jehož rámci by s ohledem na vady obsažené v podané nabídce potenciálně vítězného dodavatele nepochybně došlo na nutnost řešení námitek dodavatelů, případně jejich přezkumu před dozorovým orgánem, dospělo město k takovému názoru, že by bylo možné reálně jednat o zajištění podmínek pro provoz VHI prostřednictvím městem ovládané společnosti, a to bez nutnosti dalších zásadních investic. Proto se nám jako zodpovědným zastupitelům města jevilo jako jednoznačně přínosné, aby bylo koncesní řízení zrušeno a město svůj dosavadní pohled na způsob provozování VHI přehodnotilo, nebo přinejmenším o dané možnosti jednalo.

 

Plně v souladu s legislativou

Všechny kroky, které zastupitelstvo i vedení města do této doby v dané věci učinily, jsou plně v souladu s platnou legislativou. Podotýkám, že zastupitelstvo může svá rozhodnutí v čase měnit, pokud se tak demokraticky rozhodne, což se také stalo. Na tom není nic protiprávního ani překvapivého. Na úplný závěr dodám, že jsme sice čelili námitkám proti zrušení koncesního řízení, tyto jsme ale odmítli. Žádný z uchazečů se v zákonné lhůtě neobrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a tím je koncesní řízení skončené. Nyní intenzivně pracujeme na nastavení dalších kroků ke změně provozovatelského modelu, ke které dojde ke konci letošního roku.

Jan Konvalinka
starosta města za ANO

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne