Slider

Příbram je v jiné situaci. „Trubky“ vlastní a vodné a stočné určuje sama

Názory | Listopad 2023

A co když to praskne? Foto: 1. SčV

V tomto vydání Kahanu otiskujeme text občana Františka Sentenského, který se vztahuje k provozování vodohospodářského majetku města. Protože je na více místech zmiňována provozovatelská společnost 1. SčV, požádali jsme o vyjádření jejího generálního ředitele Roberta Morávka, který v jednotlivých bodech reaguje na předložený text.

V první řadě bych rád upozornil na to, že článek je do značné míry pouhou kopií textů jednoho konkrétního webu. Na druhou stranu plně souhlasím s tím, že voda je dar, se kterým se nekšeftuje. Česká republika si důležitost vody pro nás pro všechny uvědomuje, a proto stát povoluje užívání vod prostřednictvím komplexního souboru zákonů, předpisů, nařízení, směrnic, vyhlášek a norem. Vlastní zajišťování provozu veřejných vodovodů je vysoce kvalifikovaná činnost, kterou v ČR mají na starosti tisíce subjektů. Zájmem měst a obcí by podle mého názoru mělo být zachovat vlastnictví „trubek“ (jako v Příbrami) a získat efektivní poskytování služeb při garanci jejich kvality formou soutěže (jako v Příbrami). Je snad tato soutěž zmiňovaný „apokalyptický boj“, nebo je snad lepší „koncernům“ prodat „trubky“, jako se to stalo na severní Moravě? Budu reagovat na jednotlivé pasáže textu.

 

Ad Hospodářský výsledek

Chyba není výsledek špatného podnikatelského záměru, ale výsledek společného rozhodnutí vedení 1. SčV a města Příbram v rámci dlouhodobého partnerství nepřenášet na konečného zákazníka v ceně vodného a stočného okamžitě vlivy, spojené jak s dopadem pandemie covid-19, tak i návazně válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Cenu pro vodné a stočné má právo v současném modelu stanovit vlastník „trubek“, nikoliv provozovatel, uplatňovaný zisk je dále omezen podle výměru Ministerstva financí.

 

Ad Výsledovka a obrat

Pro zákazníka je důležitá konkrétní cena pro vodné a stočné, nikoliv výsledovka provozovatele, obsahující obrat a náklady, spojené s ostatními provozovanými lokalitami i ostatními službami, které 1. SčV poskytuje (např. dodávky technologií či stavební činnosti). Služby v ceně vodného a stočného pro město Příbram jsou z  většiny tvořeny nájemným placeným městu Příbram za užívání „trubek“. Není tedy co ani jak skrývat. Pro město Příbram činí obrat loňského roku 151 milionů korun, což představuje asi jednu pětinu obratu.

 

Ad Přímé ztráty

Pro zákazníka je zásadní kalkulace jeho ceny pro vodné a stočné a zde uplatňovaný zisk. V kalkulaci města Příbram bylo plánováno ročně asi 1,6 milionu korun zisku. Ve skutečnosti vznikla 1. SčV pro město Příbram za poslední tři roky ztráta na vodném a stočném ve výši 0,8 milionu korun. 

V případě „odlivu peněz do Francie a do kapes napojeným osobám“ se musím přímo ohradit. Uvedené je lživá a zavádějící informace a pisatel by se měl za takové obvinění velmi rychle omluvit. Veškerý obrat, realizovaný vůči „Francii“, která v historii koupila společnost 1. SčV, je zisk (či ztráta) a zcela minimální objem služeb vůči propojeným osobám, který musí být každoročně zveřejňován a je řízen shodnou cenovou regulací.

 

Ad Ztráty na dotacích

Pisatel opět cituje dezinformace „webu“ bez věcné znalosti. Město Příbram (na rozdíl od severní Moravy) díky vlastnictví „trubek“ i tomu, že provádí pravidelně výběr provozovatele, má plný přístup k čerpání dotací a opakovaně také dotace čerpalo – jak ze státních, tak i evropských zdrojů. Bohužel dotace EU do vodohospodářství již pouze dobíhají – poslední výzva poskytuje maximální podporu 25 milionů korun a v budoucnu můžeme počítat spíše s finančním modelem půjček.

 

Ad Strašení, kdo se bude starat o vodu

Rozhodnutí o převodu vlastnictví vodohospodářské infrastruktury na město a zajištění provozu samostatnou společností je výsledkem privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kanalizací z roku 1993. Efektivita provozního modelu je doložená řadou studií a doporučuji si ověřit tuto skutečnost na oficiálních stránkách regulátora eagri.cz. Pravidelná roční zpráva z benchmarkingu ministerstva jasně potvrzuje, že problémem oboru nejsou soukromí provozovatelé (ať již „mají české ruce“, či nikoliv), ale přílišná fragmentace oboru (8000 vlastníků a 3100 provozovatelů) a nezodpovědní vlastníci vodohospodářského majetku (zejména malé obce), které snahou  o minimalizaci cen pro vodné a stočné nevytváří v cenách dostatečné prostředky na obnovu „trubek“.

 

Ad Nadační fond Pravda o vodě

Při otevření citovaných stránek je zřejmá téměř dvacetiletá opakovaná „recyklace“ textů i argumentů autora „projektu“ webu a bohužel žádné nesvědčí proti kritizovanému uspořádání v Příbrami. Zejména je úsměvné citovat „obrovské zisky“ na straně jedné a „nulový zisk“ na straně druhé se shodným argumentem a tím je požadavek na změnu stávajícího uspořádání. Opakuji, že akciová společnost 1. SčV nevlastní „trubky“, ale zajišťuje kvalitní a kvalifikovaný provoz na základě nejnižší nabídnuté ceny za tuto službu o odpovídající kvalitě. Na druhou stranu rozumím tomu, že město může mít dlouhodobě zájem majetkové kontroly nejen nad „trubkami“, ale i přímo v provozní společnosti. Zde jsme připraveni poskytnout maximální součinnost k nalezení modelu, který bude městu vyhovovat.

Robert Morávek 1. SčV

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne