Slider

Novela změnila nastavení některých místních poplatků

Život v Příbrami | Únor 2020

Novela zákona o místních poplatcích č. 278/2019 Sb. vydaná 6. listopadu 2019 ovlivnila všechny místní poplatky.

Jaké jsou dopady pro jednotlivé vyhlášky města? U místního poplatku ze psů došlo ke změně definice poplatníka a osob, na něž dopadá snížená sazba poplatku. Ze zákona o místních poplatcích vyplývá, že poplatníkem je držitel psa. Může se jednat jak o fyzickou osobu, která je v obci přihlášená, nebo právnickou osobu se sídlem na území obce. Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří měsíců.

Od 65 let se na prvního psa neplatí

Poplatník, který je k 1. lednu kalendářního roku starší 65 let nebo k tomuto datu dovrší věk 65 let, poplatek za prvního psa nehradí, za každého dalšího platí 300 korun.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby. Dále pak neplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, člověk provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, provozovatel útulku pro zvířata nebo jednotlivec, kterému povinnost držení a používání psa stanoví zvláštní právní předpis.

Vzhledem k novelizaci zákona o veterinární péči, jenž ukládá majitelům psů povinnost od 1. ledna 2020 opatřit psa čipem, došlo ke zrušení osvobození a úlev pro očipované psy.

 

Výše poplatku za svoz odpadu se nemění

U poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů došlo ke změně definice poplatníka. Vyhláška o místních poplatcích rozlišuje dvě skupiny poplatníků: U první skupiny poplatníků je existence poplatkové povinnosti vázána na přihlášení v obci, u druhého na vlastnictví nemovitosti na území obce. Sazba poplatku na rok 2020 zůstala 552 korun jako v minulých letech.

Nově byl obecně závaznou vyhláškou zaveden místní poplatek z pobytu a zrušen místní poplatek z ubytovací kapacity. V tomto případě je poplatníkem osoba, která v obci není přihlášená.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatek je zaměřen na krátkodobý pobyt, který bude mít v praxi vesměs rekreační a turistickou povahu, nicméně není vázán na konkrétní účel pobytu (kromě vyloučení pobytů v důsledku zákonného omezení osobní svobody). Stejně tak není vázán na místo, kde je pobyt realizován. Není tedy podmíněn pobytem v zařízení určeném k poskytování přechodného ubytování, ale vztahuje se i na všechny ostatní případy (umožnění stanování na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomiky apod.). Poplatek je odváděn plátcem, který je poskytovatelem úplatného pobytu. Sazba poplatku činí 10 korun za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

 Splatnost místních poplatků za psy a komunální odpad je 31. března.

 red

 

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne