Slider

Největší dotační podpora směřuje do sportu

Sport | Únor 2020

Dotace a návratnou finanční výpomoc mohou města poskytovat ze svého rozpočtu na základě zákona o obcích, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další legislativy.

 

Dotace a návratnou finanční výpomoc mohou města poskytovat ze svého rozpočtu na základě zákona o obcích, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další legislativy. Příbram se řadí mezi ta sídla, která toto čerpání umožnuje fyzickým i právnickým osobám. Při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu se Příbram řídí vlastními „Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram“ (více na webu pribram.eu), která stanovují závazný postup při přidělování subvence. Cílem poskytování je podpora projektů regionálního významu.

 

Každý rok příbramské zastupitelstvo určuje oblasti, pro které vyhlašuje programové dotace. Názvy následujících dotačních programů včetně uvedené výše alokovaných prostředků v korunách pro tento kalendářní rok byly schváleny v září 2019 a najdete je v přiložené tabulce.

Příjem žádostí pro rok 2020 skončil 29. listopadu 2019. Do poloviny letošního ledna žádosti zpracovali administrátoři příslušných odborů Městského úřadu Příbram a byly připravovány podklady pro hodnocení komisemi. Schůze komisí se uskutečnily do konce ledna a jejich členové předkládali návrh na poskytnutí dotace jednotlivým doručeným projektům.

V únoru bude návrhy předložené komisemi posuzovat rada města a v březnu o přidělení výše podpory pro každý projekt rozhodne zastupitelstvo. Následně administrátoři připraví smlouvy tak, aby je mohli žadatelé podepsat co nejdříve. Tím vznikne podle pravidel nárok na podporu. Příjemce dotace po ukončení realizace projektu zpracuje a předloží poskytovateli vyúčtování a závěrečnou zprávu do data uvedeného ve smlouvě.

Další typ podpory jsou individuální dotace, jež se zabývají především konkrétní, předem nepředvídatelnou potřebou žadatele, nebo situací, kterou není možné řešit programovou dotací. Poslední druh podpory představuje návratná finanční výpomoc, kdy jsou peněžní prostředky z rozpočtu města poskytnuty na stanovený účel bezúročně a příjemce je musí ve stanovené lhůtě vrátit do rozpočtu.

 

Zorka Brožíková, místostarostka města

 

 

Dotační programy a přidělené prostředky

6 600 000: Vrcholový sport 2020

5 000 000: Činnost sportovních organizací 2020
2 500 000: Oblast sociální
1 600 000: Kulturní aktivity
900 000: Výchova a vzdělávání
600 000: Jednorázové sportovní akce 2020
500 000: Zahraniční a meziobecní spolupráce
300 000: Oblast životního prostředí
200 000: Reprezentant ČR 2020 
200 000: Oblast zdravotnictví  
200 000: Oblast dobrovolní hasiči
200 000: Památky místního významu

Částky jsou v korunách.

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne