Slider

Nebe, peklo, ráj. Příbram má novou koncepci cestovního ruchu

Rozvoj města | Prosinec 2020

Jedním z turistických taháků Příbrami je nebe – Svatá Hora. Foto: Ladislav Renner

Jak učinit Příbram atraktivnější pro turisty a návštěvníky, co jim nabídnout, aby se zdrželi ve městě déle, a jak propojit aktivity města, institucí a podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu? To vše bylo předmětem jednání týmu zpracovávajícího od května do září koncepci cestovního ruchu, která má za úkol přispět ke koncepčnímu rozvoji našeho města.

Příbram má významný, ale dosud ne plně využitý potenciál pro cestovní ruch. Vzhledem k orientaci města na průmysl nebyl v minulosti v Příbrami turismus významně podporován. Nyní však představuje možnost ekonomického přínosu jak pro město, tak i pro místní podnikatele. Koncepci, kterou si nechalo město Příbram zpracovat, byla financována z 95 % z Operačního programu Zaměstnanost, celkový rozpočet činil 278 000 korun.

 

Nejvíce doporučení by měla Svatá Hora

V rámci zpracování koncepce byl realizován průzkum, kdy byla dotazována odborná veřejnost i místní obyvatelé. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 257 respondentů. Více než dvě třetiny obyvatel má spíše pozitivní vztah k přítomnosti návštěvníků ve městě. Celých 70 % hlasujících se necítí návštěvníky města obtěžováno a stejný podíl respondentů uvedl, že město Příbram a jeho blízké okolí považují za atraktivní. 

Na otázku, do jaké míry byste jednotlivá místa nebo atraktivity v Příbrami doporučili osobě, na které vám záleží a která za vámi přijela poprvé na jeden víkend, by obyvatelé rozhodně doporučili Svatou Horu (87 %), Chráněnou krajinnou oblast Brdy (78 %), Hornické muzeum Příbram (73 %) a areál Nový rybník (55 %). Dále 35 % účastníků šetření uvedlo, že cestovní ruch přináší městu vyšší rozsah a úroveň služeb a 42 % zmínilo oživení kulturního a společenského života.

 

Příbrami chybí ubytovací kapacity

Komplexní pohled na to, jak si stojí naše město z pohledu cestovního ruchu, shrnuje SWOT analýza, která zdůrazňuje zejména silné a slabé stránky. Silnými stránkami jsou významné atraktivity ve městě jako Svatá Hora a Hornické muzeum Příbram a blízkém okolí (Památník Vojna, Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami). Dále areál Nový rybník, dopravní dostupnost z Prahy, sportovní možnosti a turisticky atraktivní okolí města. 

Z naopak slabých stránek zmiňme nedostatečné kapacity hromadných ubytovacích kapacit, nepropojenost atraktivních lokalit cestovního ruchu příjemnou trasou, nepropojené cyklotrasy, nevyužité regionální speciality nebo komplikovaný systém veřejné dopravy. Šanci pro rozvoj může přinést prodloužení pobytu současných návštěvníků, industriální turistika a podpora rozvoje turistické vybavenosti. Odchod ekonomicky aktivních obyvatel z města, dopady koronavirové pandemie, závislost rozvoje cestovního ruchu na veřejných zdrojích mohou představovat potenciální hrozby pro rozvoj této oblasti.

 

Do deseti let v Top 3

Navzdory současné tragické situaci pro oblast cestovního ruchu navržený strategický rámec předpokládá, že cestovní ruch bude v dalších letech patřit mezi důležitá ekonomická odvětví ve městě a bude přispívat k jeho celkovému rozvoji a prosperitě. Aby mohl být tento záměr realizován, musí být koncepce zaměřena nejen na město Příbram a jeho aktéry, ale také na okolí (Brdy). Tím vytvoří přirozenou destinaci. 

Ambicí, jak by se mělo město Příbram a jeho okolí rozvíjet, je, aby se stalo významným turistickým cílem, který bude v roce 2030 patřit mezi první tři nejnavštěvovanější lokality středních Čech. Turismus tak bude přispívat k rozvoji města, bude nástrojem prosperity místních obyvatel a bude pozitivně pomáhat ke zlepšování jeho vnějšího obrazu. Naplnění vize vyžaduje konkrétně stanovené cíle, které jsou definované v kratším časovém horizontu. Globálním cílem koncepce je do roku 2025 zvýšit turistickou návštěvnost města, a přispět tak ke zvýšení počtu přenocování ve městě a okolí. Globální cíl je dále rozpracován do tří strategických cílů – rozšířit a rozvíjet nabídku turismu ve městě a okolí, zlepšit úroveň destinační spolupráce a zkvalitnit účinnost marketingové komunikace města. 

A na čem vůbec stojí nabídka Příbrami a její potenciál? Hlavními pilíři, o které se místní cestovní ruch opírá, jsou Svatá Hora (nebe), hornická historie (peklo) a Brdy (ráj). Vtipným mottem, pod kterým by si návštěvníci mohli Příbram zapamatovat, je právě „nebe, peklo ráj“. Rozvojový potenciál mají také oblasti, které dobře korespondují se současnými trendy – například sportovní nebo industriální turismus, pohnutá minulost a akce ve městě. 

Koncepci cestovního ruchu v plném znění si můžete prohlédnout na webu města nebo pod zkratkou 1url.cz/YzIIH. 

Zuzana Kučerová, Městský úřad Příbram

 

Priority pro rok 2021

  • Vytvoření nové pozice koordinátora cestovního ruchu a pracovní skupiny pro koordinaci aktivit cestovního ruchu
  • Zahájení prací na tvorbě atraktivního produktového portfolia
  • Dokončení orientačního systému ve městě
  • Management sociálních sítí (správa Facebooku, Instagramu a založení YouTube kanálu)
  • Realizace plánovaných investičních projektů

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne