Slider

Nabídka péče pro seniory je široká, ne vždy ale plně využita

Život v Příbrami | Říjen 2022

Senioři se umí bavit. Ze Dne seniorů, který se v Příbrami konal v pátek 9. září. Foto: Eva Švehlová

Senioři jsou společenskou vrstvou, která nabírá na síle nejen v Příbrami. Na takzvané důchodce se někdy pohlíží jako na jednolitou vrstvu s víceméně stejnými potřebami, zálibami, obavami i problémy. Skutečnost je však jiná a senioři jsou velmi pestrou skupinou lidí, kteří mají odlišné sociální potřeby a využívají rozmanité volnočasové aktivity. V tématu tohoto čísla jsme se zaměřili na to, co v tomto směru poskytuje nejen město, ale také jím zřízené organizace nebo další služby a iniciativy působící v Příbrami.

Hlavní složkou příbramského městského úřadu, která se věnuje mnoha aspektům života seniorů, je Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení. Nejčastěji se zabývá sociálním poradenstvím, které se týká zajištění sociálních a dalších návazných služeb či bydlení. Obrátit se sem mohou nejen senioři, ale také rodinní příslušníci, osoby pečující i široká veřejnost, a to formou osobní návštěvy, telefonátem nebo po e-mailu. „Kromě toho chodí naši sociální pracovníci i do terénu, tedy přímo domů za klientem nebo do zdravotnického zařízení. Po kontaktu s klientem je provedeno sociální šetření s cílem zmapovat aktuální situaci a navrhnout řešení. Spolupracujeme při tom s dalšími organizacemi, jako jsou sociální a zdravotní služby nebo Úřad práce ČR, ale i s osobami z přirozeného prostředí klientů, tedy sousedy či širší komunitou,“ vysvětlila Bohumila Mudrová, vedoucí Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení. 

Trendem dnešní doby je umožnit seniorům setrvat co nejdéle v domácím prostředí i přes snížení jejich soběstačnosti. Potom pracovníci oddělení kladou důraz na zprostředkování terénních služeb, které tento způsob života podporují. Tím jsou myšleny především pečovatelská služba, rozšířená zdravotní péče nebo osobní asistence. Neméně důležitá je podpora pečujících osob, což se týká poradenství i způsobu péče samotné.

 

Část seniorů ze systému vypadává

Některé životní situace seniorů je třeba řešit intenzivněji, to se týká např. jednotlivců se zdravotním handicapem nebo v případě nefungujících rodin. Pak přicházejí na řadu služby pobytové (domovy seniorů, domovy se zvláštním režimem), jejichž kapacity bývají zaplněné a v Příbrami jsou dlouhodobě nedostatečné (před několika dny město otevřelo nový Dům seniorů v Žežické ulici s přibližně 20 lůžky). 

Příbram má poměrně rozvinutou síť služeb a podpůrných aktivit určených seniorům. „S našimi klienty se nám téměř vždy podaří najít řešení situace, se kterou se na nás obrátili,“ podotkla Bohumila Mudrová. Organizace poskytující sociální nebo zdravotní služby na území města Příbram mají možnost požádat o finanční podporu činnosti či provozu prostřednictvím programových dotací města. Přes hustou síť služeb ze systému vypadávají určité okruhy osob, což není příbramské specifikum, ale jde o celorepublikový trend. „Jedná se o osoby bez nároku na výplatu starobního důchodu, s nízkým důchodem či seniory bez přístřeší nebo na dávkách hmotné nouze. Pokud takové osoby nemají podporu rodiny nebo blízkého okolí, je zajištění jejich potřeb ve stáří, kdy dojde ke snížení soběstačnosti, obtížnější,“ řekla koordinátorka plánování sociálních služeb Barbora Vacková. Do budoucna je třeba připravit se na to, že počet těchto případů bude narůstat. 

Nedílnou součást sociální péče o seniory tvoří cenově dostupné a bezbariérové bydlení. Senioři v Příbrami mohou využít hned několik domů s byty zvláštního určení s pečovatelskou službou. Pro seniory je určen také Komunitní dům seniorů (tzv. Kodus), který byl otevřen před pěti lety v Žežické ulici a život v něm by měl naplňovat principy kolektivního soužití a sousedské výpomoci. 

„Nezbytnou část naší práce v sociální oblasti tvoří koncepční činnost. Pro kvalitní síť služeb a zajištění potřeb občanů města je nutné mapovat a vyhodnocovat jejich poptávku a nabídku. V letošním roce došlo ke schválení důležitého strategického dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území ORP Příbram 2022–2024,“ doplnila Barbora Vacková. Dokument se zabývá především vymezením míry podpory sociálních služeb, kdy je třeba navyšovat kapacity sociálních služeb v závislosti na dlouhodobých potřebách i očekávaném socioekonomickém i demografickém vývoji. Neméně důležité je pak zavádět nové typy sociálních služeb.

 

CSZS: Pestrá škála sociálních služeb

Jednou z klíčových organizací, kterou zřizuje město Příbram a která má „sociální služby“ přímo ve svém názvu, je Centrum sociálních a zdravotních služeb (CSZS). „Nabídka služeb pro seniory je v Příbrami pestrá. Pokud se zaměřím na naši organizaci, tak vyjma služeb sociální péče, což zahrnuje Domov seniorů a Pečovatelskou službu, je často taktéž využíváno služeb Sociální poradny, případně služeb Střediska terénních služeb,“ uvedl ředitel CSZS Tomáš Cipra. A dodal: „Upřímně mám velkou radost z otevření detašovaného pracoviště Domova seniorů, které umožní navýšit stávající kapacitu o dalších 20 lůžek. Současný trend v této oblasti je podpora setrvání klientů v přirozeném prostředí, což považuji jednoznačně za správné, nicméně i přesto je nutné klást důraz na pobytové zařízení, kdy se stále setkáváme s klienty, u kterých není setrvání v přirozeném prostředí možné.“ 

Do budoucna by město podle něj mělo reagovat na poptávku a pokračovat v zajištění komplexního uspokojení sociálních potřeb seniorů včetně rodinných příslušníků. V rámci nabízených služeb vyzdvihl zejména spolupráci mezi jednotlivými organizacemi. „Ohledně volnočasových aktivit je nabídka pro seniory více než rozmanitá. Ať jsou to již tradiční akce, tak i akce na základě poptávky ze strany klientů. Samozřejmě covidová situace některé z nich pozastavila, nicméně se podařilo opětovně navázat na předchozí období,“ dodal Tomáš Cipra.

 

Základna volnočasových aktivit v Žežické

Centrem volnočasových aktivit pro seniory je Senior Point sídlící v Žežické ulici, který patří do celostátní sítě přibližně třiceti organizací, jež působí v různých městech a které před lety zřídila obecně prospěšná společnost Společně. Senior Point má samostatný program a fungování této organizace se blíže věnujeme v rozhovoru v jiné části tohoto zpravodaje. Se Senior Pointem však úzce spolupracuje i město, a to především přes zmiňované Oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení.

„Tradičně připravujeme Den seniorů, jehož cílem je zdůraznit postavení seniorů v naší společnosti, přiblížit široké veřejnosti jejich každodenní život a ukázat jejich nezastupitelnou pozici ve vzájemných vztazích. Pravidelně také pořádáme sportovně relaxační víkend pro seniory Olympiáda pro seniory, která letos proběhla již popáté. Slouží k vytváření a podpoře komunity aktivních seniorů a budování pozitivní atmosféry k navazování jejich vzájemných kontaktů,“ informovala Barbora Vacková. Rovněž funguje spolupráce města s dalšími organizacemi, které podporují aktivity seniorů (např. Fit senior, Babíkov).

Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne