Slider

Město investovalo, ale drželo i vysoký podíl hotovosti

Hospodaření města | Červen 2022

O tom, jak se Příbrami dařilo po ekonomické stránce, píše místostarosta a ekonom města Martin Buršík.

Město finálně uzavřelo hospodaření za loňský rok. O tom, jak se Příbrami dařilo po ekonomické stránce, píše místostarosta a ekonom města Martin Buršík.

Stejně jako rok 2020 i rok 2021 byl poznamenán pandemií a s tím související vyšší nemocností úředníků a zaměstnanců dodavatelských firem. Termíny projektů se prodlužovaly. Přesto se podařilo zrealizovat několik klíčových staveb, které budou občanům Příbrami sloužit další desítky let. Zároveň si město Příbram udrželo stav hotovosti na velmi dobré úrovni a je připraveno ze svých prostředků investovat do rozvoje města stovky milionů korun. Pojďme se podívat na jednotlivé oblasti ve větším detailu.

Příjmy meziročně vyšší o 57 milionů korun

Příjmy (miliony Kč)

skutečnost 2020

rozpočet 2021

skutečnost 2021

Daňové příjmy

582

560

641

Nedaňové příjmy

122

124

131

Kapitálové příjmy

11

17

15

Transfery / přijaté dotace neinvestiční

187

147

170

Transfery / přijaté dotace investiční

17

9

19

Příjmy celkem

919

856

976

 

Příjmy města tvoří převážně daňové příjmy, tedy příjmy ze státního rozpočtu, které jsou z největší části závislé na počtu obyvatel města a výkonnosti české ekonomiky. Pokud roste počet obyvatel města, a/nebo česká ekonomika roste a rostou její daňové příjmy, pak zpravidla rostou i daňové příjmy města. 

Dále obsahují nedaňové příjmy, které tvoří přijaté nájemné z pronájmu městského majetku, přijaté parkovné, přijaté poplatky a pokuty a další přímo inkasované příjmy města.

Kapitálové příjmy plynou městu z prodeje majetku, většinou nemovitostí a pozemků. Tyto příjmy bývaly v minulosti mnohem vyšší. V posledních letech město prodává majetek velmi selektivně. 

Významnou položkou příjmů města tvoří také přijaté transfery (tj. dotace) od Středočeského kraje a státu například na chod některých klíčových sociálních a zdravotních služeb provozovaných městem Příbram. Ty se zobrazují na příjmové i na výdajové stránce rozpočtu města.

 

Daňové příjmy

V roce 2021 se česká ekonomika vrátila k růstu a pouze částečně umazala výrazný propad z roku 2020, který nastal v důsledku vládních omezení. Mírně také přispěla silnější inflace v druhé polovině roku, kdy vyšší ceny znamenaly vyšší nominální výběr daní. Kladným výsledkem jsou tedy vyšší daňové příjmy města o 81 milionů korun oproti 2020 ve výši 641 milionů korun.

 

Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly 131 milionů korun a meziročně vzrostly o devět milionů korun. Obsahují nájemné z vodohospodářského majetku ve výši 59 milionů korun, dále příjmy z nájmu bytů a nebytových prostor ve výši 33 milionů korun, přijaté parkovné devět milionů korun, příjmy od Eko-komu za tříděný odpad ve výši čtyři miliony korun, a další příjmy přímo inkasované městem.

 

Kapitálové příjmy

Město Příbram v loňském roce prodalo nepotřebný majetek ve výši 15 milionů korun, kdy největší část v hodnotě přesahující pět milionů korun tvořil soubor pozemků v ulici Evropská, kupujícím byla společnost Pekárna-cukrárna Hořovice a pozemky budou sloužit pro další rozvoj podnikání v Příbrami. Druhým největším prodejem bylo dokončení prodeje pozemků a budovy v ul. Plynárenská v průmyslové zóně Balonka, za vysoutěženou cenu téměř čtyři miliony korun, kupujícím byla společnost ETS Technology SE (Elisch Elektro), která do Příbrami přesune další část svého provozu. Tyto společnosti budou moci vytvořit několik desítek nových pracovních míst v Příbrami.

 

Transfery / dotace neinvestiční

Dotace přijaté od kraje a státu na provoz klíčových služeb dosáhly 170 milionů korun a meziročně klesly o 17 milionů korun. Zde je nutno podotknout, že v roce 2020 jsme obdrželi formou transferu téměř 41 milionů korun od Vlády ČR na pokrytí snížených daňových příjmů v důsledku pandemie covid-19. Po očištění od tohoto jednorázového příspěvku vzrostly transfery meziročně o 33 milionů korun.

 

Přijaté investiční dotace

V minulém roce získalo město investiční dotace ve výši 19 milionů korun a šlo především o dotaci na odkanalizování Lazce ve výši 13,4 milionu korun a dále například dotace na regeneraci pěší zóny „Cíl“ v hodnotě 1,9 milionu korun a dotace 1,4 milionu korun na I. etapu projektu Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě.

 

Výdaje

Celkové výdaje města byly meziročně o 191 milionů korun vyšší, a to především zásluhou vyšších investic a oprav majetku, které meziročně vzrostly o 135 milionů korun.

 

Běžné výdaje rostly díky platům, MHD a transferům od SČ kraje

Běžné výdaje (městský úřad) (miliony Kč)

skutečnost 2020

rozpočet 2021

skutečnost 2021

Platy a odvody

167

180

176

Dotace poskytované městem

14

20

19

Energie (voda, elektřina, plyn, teplo, pevná paliva, PHM)

11

12

12

MHD (dotace na dopravní obslužnost)

36

38

48

Nakupované služby

42

44

42

Daňová povinnost

41

39

51

Náklady na služby pokryté dotacemi od státu či kraje

69

73

81

Ostatní nezařazené

30

27

28

Běžné výdaje (městský úřad) celkem

410

433

457

 

Z provozních výdajů města výrazně vzrostla vydaná dotace na dopravní obslužnost MHD ve městě meziročně o 12 milionů korun a náklady na služby uhrazené dotacemi od státu a kraje o 12 milionů korun. Platy vzrostly o devět milionů korun především díky zákonnému růstu platů a částečně úspěšnému náboru strážníků Městské policie, kde nábor probíhá i v tomto roce.

Provozní příspěvek (příspěvkové organizace) (miliony Kč)

skutečnost 2020

rozpočet 2021

skutečnost 2021

Technické služby města Příbrami

93

96

103

Centrum sociálních a zdravotních služeb

29

33

33

Sportovní zařízení města

38

29

34

Divadlo A. Dvořáka

29

33

28

Knihovna Jana Drdy

14

13

13

Galerie Františka Drtikola

3

3

3

Školská zařízení

39

39

39

Provozní příspěvky celkem

245

246

253

  

Technické služby se každoročně potýkají s nedostatkem pracovních sil a také vysokou sezonností jednotlivých prací, meziročně příspěvek města na jejich provoz vzrostl o 10 milionů korun. Ostatní organizace hospodařily meziročně s příspěvky shodnými nebo nižšími, pouze Centrum sociálních a zdravotních služeb a Divadlo A. Dvořáka hospodařily s příspěvkem města na předkovidové úrovni. Celkově bylo vydáno příspěvkovým organizacím na provoz 253 milionů korun, což je o osm milionů korun meziročně více.

 

Opravy majetku a kapitálové výdaje

Opravy majetku vzrostly meziročně o 13 milionů korun na 98 milionů korun. Zde patří především opravy vodohospodářského majetku a dále výspravy komunikací a chodníků a menší opravy v městských bytech a v úředních a školských budovách. 

Kapitálové výdaje (investice do majetku) jsou obvykle rozsáhlejší než běžné opravy majetku. Vzrostly na rekordních 239 milionů korun, což je o 112 milionů korun meziročně více. Největší investicí bylo zbudování kanalizace a výměna vodovodu v Lazci za 78 milionů korun.

 

Opravy a investice města (miliony Kč)

skutečnost 2020

rozpočet 2021

skutečnost 2021

Opravy nemovitého majetku

85

114

98

Kapitálové výdaje

117

260

239

Celkové výdaje města byly 1 047 milionů korun a poprvé v historii města tedy přesáhly jednu miliardu korun. Město bylo schopno díky vysokým investicím a vyšším než plánovaným příjmům hospodařit se schodkem pouze 71 milionů korun, snížilo tak mírně svou vysokou úroveň vlastních finančních prostředků. Místo rozpočtovaných 106 milionů korun zakončilo minulý rok s 365 miliony korun na svých bankovních účtech.

Martin Buršík, Městský úřad Příbram

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne