Slider

Jak dobrý či špatný je rozpočet pro rok 2023

Názory | Březen 2023

Publikujeme názory volebních stran, které svou reakci poskytly.

V polovině února schválilo příbramské zastupitelstvo rozpočet města pro letošní rok. Redakce Kahanu se obrátila na všech sedm „klubů“ v příbramském zastupitelstvu a požádala je o odpověď na otázku: Jak hodnotíte rozpočet města Příbram připravený pro rok 2023? Publikujeme názory volebních stran, které svou reakci poskytly. Příspěvky jsou řazeny v abecedním pořadí.

 

ANO 2011

Letošní rozpočet by se dal definovat jako investiční. Po zvolení nového vedení radnice v říjnu loňského roku byla na stole otázka, zda pokračovat ve schodkovém rozpočtu se zaměřením na investice, nebo naopak zda město bude šetřit za každou cenu a naspořené peníze z minulých let nechá ležet na účtech. S ohledem na výši inflace a zejména potřebu realizovat dlouhodobě připravované projekty se vedení radnice rozhodlo jít cestou nezbytných investic. Ty ale zdaleka nestačí na všechny projekty, které by si Příbram zasloužila. Najít ty správné a důležité priority bylo nesmírně složité. Vždyť jen plánovaná rekonstrukce aquaparku a ČOV znamená v součtu výdaj okolo 700 milionů korun. K tomu běžící závazky z minulých let, tedy podepsané smlouvy na realizaci jiných projektů, činí 210 milionů. Přidejme investice do vodohospodářského majetku, které sice nejsou vidět, ale o to více jsou nutné. A co třeba lávky, mosty, opravy chodníků, revitalizace vnitrobloků… Letošní investice jsou plánovány ve výši téměř 400 milionů korun. 

Aby rozpočet byl opravdu kvalitní, bylo potřeba posoudit i nárůst cen energií, a to v budovách městských i u příspěvkových organizací. Zejména Technické služby města Příbrami a Sportovní zařízení města Příbram jsou v značné míře závislé na energiích v souvislosti s veřejným osvětlením, vytápěním bazénu či chlazením ledové plochy. Bylo velice složité se dopočítat k reálným číslům, která jsou i tak ze značné míry založena na odhadech, protože teprve průběh roku ukáže, kam se skutečně pohnou ceny plynu, tepla a elektřiny. Právě z důvodu úspor a tzv. chytrých řešení se v rozpočtu pamatuje na energetický management s cílem optimalizovat úspory, jež mohou v celkovém měřítku dosáhnout desítek milionů korun. 

Rozpočet vychází ze střednědobého plánu, který je v tuto chvíli nastaven na léta 2024 a 2025. Nezahrnuje jen investice, ale také běžné výdaje. Aby zbylo na investice (kapitálové výdaje), bylo potřeba udržet na uzdě právě běžné výdaje. Dobrou zprávou je, že přes nárůst cen energií či pohonných hmot a mzdových nákladů činí podíl příjmů a běžných výdajů bez oprav 77,5 %. Toto číslo je podle ekonomů velice příznivé a poskytuje prostor k šetření či investicím. Ani letos se nezapomíná na městem poskytované dotace na kulturu, sport či školství. Při schvalování rozpočtu v zastupitelstvu došlo právě u škol k navýšení o částku čtyři miliony korun. 

Podle zavedených pravidel byl rozpočet podrobně posouzen nejen ve finančním výboru, který je sestaven z odborníků na finance a ekonomiku, ale také konzultován s odborníky napříč politickým spektrem. Rozpočet je do určité míry dynamický, nikdy se dopředu nedají přesně počítat opravy a nečekané náklady. Zrovna tak není možné odhadovat, zda se městu podaří vysoutěžit a realizovat plánované akce. Ani příjmová stránka nemůže být vždy přesná podle strohých čísel, ale jelikož návrh rozpočtu zastupitelé přijali a schválili s poměrně velikou podporou, lze jej považovat za kvalitní a závazný pro všechny, kteří s ním budou pracovat.

 

Občanská demokratická strana

Na únorové zastupitelstvo byly připraveny návrhy rozpočtu města (RM) na rok 2023 a střednědobého rozpočtového výhledu (SRV) na roky 2024–2025. Dokumenty představují finanční plán, podle kterého se má město řídit. V případě RM pro následující měsíce se zobrazením detailních položek a v případě SRV v následujících letech se sumárním zobrazením jednotlivých oblastí. 

Na sestavování dokumentů mělo vliv několik faktorů, které mohou vést k problematickým závěrům. Je značně komplikované srovnání s nedávnou minulostí, která byla ovlivněna pandemií, válkou na Ukrajině a výraznou inflací. Tyto události se projevily ve fungování města i jeho ekonomice. Dlouhodobý zůstatek financí na účtech města, pohybující se okolo 300 mil. korun, dává zase zkreslenou představu o dostatku prostředků a nevytváří tlak na racionalizaci chodu města a hodnocení investičních priorit. 

Predikované příjmy s navýšením o 5–6 % proti min. období lze považovat za konzervativně odhadnuté. Vzhledem k tomu, že téměř 3/4 příjmů tvoří daňové příjmy, lze díky vlivu inflace očekávat vyšší výběry daní, a tedy i vyšší transfery do příjmů města. Město by se ale mělo zaměřit na část nedaňových příjmů, jejichž podíl na celkových příjmech klesá. Ty tvoří především nájmy nemovitostí, poplatky, parkovné, pokuty atd.  I když není jejich příspěvek do rozpočtu zásadní, rozhodně by se na tyto příjmy, na které má město hlavní vliv, nemělo zapomínat. 

Mezi výdaji dominují výdaje na provoz města a jeho správu. Návrh RM počítá s nárůstem o 7 % proti min. roku. K hlavním „viníkům“ lze započítat růst ceny energií a největší položku v těchto výdajích, mzdové náklady. Mzdy by se ale měly zvyšovat pouze na základě změn v mzdových tarifech. Dále lze očekávat navyšování ceny za provozování MHD v souladu s uzavřenou smlouvou. Pokud se podaří udržet výdaje v daném rámci, lze meziroční zvýšení, jež bude pod úrovní inflace, považovat za úspěch.

Největší meziroční růst ve výdajích je plánován v provozních příspěvcích organizacím, které město zřizuje. Za nárůstem stojí růst energií a rozšiřování jejich působnosti. CSZS provozuje např. nově dokončený dům pro seniory, SZM spravují rozvíjející se areál na Novém rybníce a TS, kromě drobnější výstavby, přibývají nové plochy a prvky pro údržbu. Do budoucna bude nutné, aby město nastavilo mantinely těmto výdajům, protože dynamika růstu příspěvků není dlouhodobě udržitelná. Samozřejmě je zde i možnost, aby organizace generovaly vlastní vyšší příjmy, což nelze dělat zcela automaticky, protože vykonávají v různé míře veřejnou službu.

Kolem 40 % výdajů by mělo letos jít do kapitálových výdajů (nových staveb) a oprav nemovitého majetku, což se dá pokládat za jistý druh investice. Celkově by to mělo být přes 500 milionů. Mezi hlavní investice patří stavba parkovacího domu, rekonstrukce Prokopské ulice a počáteční práce na aquaparku. Tyto výdaje se mohou posunout do dalších období při zpoždění realizace. Bude správné tlačit na dokončení těchto investic, protože město vykazuje velký vnitřní dluh v obnově a rozvoji majetku a peníze, které by zůstávaly na účtu, přicházejí rychle o svou hodnotu. Pokud by se podařila proinvestovat celá částka, dostal by se rozpočet do schodku 250 mil. korun financovaného ze zmiňovaných zůstatků.

I v plánování investic a oprav je nutné hledat nové přístupy a pohledy, protože zde je asi největší prostor uspořit správným zadáním a realizací značné částky. Pokud se brzy podaří uskutečnit největší investice (aquapark, parkovací dům a ČOV), dostane se město rázem do situace, kdy bude čerpat bankovní úvěr. Takový vývoj je plánován v SRV. Potom bude nutné další investice realizovat na základě priorit a vznikne „zdravý tlak“ zabývat se již zmiňovanými provozními výdaji, aby si město udrželo svou základní funkčnost a dále se rozvíjelo.

 

Česká pirátská strana

Rozpočet města a střednědobý výhled rozpočtu jsou velmi důležitými ukazateli, z nichž se můžeme dozvědět mnoho zajímavého. Například jaké jsou priority města, kam směřuje a jak se bude do budoucna rozvíjet. Střednědobá finanční situace Příbrami není dobrá, proto se obáváme, že na řadu vypsaných, ale i nezbytných investic nakonec vůbec nedojde.

Po měsíci a půl rozpočtového provizoria jsme konečně schválili rozpočet. Vážíme si práce, kterou tomu věnoval 1. místostarosta Vladimír Karpíšek (ANO) s pomocí Václava Dvořáka (Spojenci). Se vším v rozpočtu se ale nemůžeme ztotožnit.


Moc radosti nemáme z plánu investic – defakto všechno „sežerou“ aquapark a zkapacitnění ČOV, na kterou si budeme muset vzít půjčku. Naše město má ve střednědobém výhledu „nadinvestováno“ (rekonstrukce aquaparku asi 400 mil., zkapacitnění ČOV 300 mil. korun), je tedy nutné k plánovaným výdajům a jiným investicím přistupovat hospodárně. Je jasné, že na rozvoj města (inovace, školy, energetické úspory atd.) toho moc nezbývá. Plánovaná rekonstrukce aquaparku je pro nás značně nevyzpytatelná. Nevěříme tomu, že stavba bude hotová do roku 2024, jak to píše město na svých stránkách.

 
Jsme velmi zklamaní z toho, jak město přistupuje ke školám a školkám, kterým byl rozpočet pokrácen, na rozdíl od většiny jiných příspěvkových organizací. Považujeme za velmi nedůstojné, že jsme se museli dohadovat, kolik se školám nakonec přidá. V rámci opozice se aspoň podařilo prosadit navýšení rozpočtu o 4 mil. korun (návrh nepodpořili zastupitelé Petr Rotter a František Jobek). Nicméně i tato částka je nedostačující, školy mají napjaté rozpočty, které pokryjí maximálně energie a provozní náklady, což staví ředitele a ředitelky do značné nejistoty. Starosta, který má školy a školky v gesci, by se měl za ně víc „poprat” a současně si uvědomit, že nestačí jen řešit provoz škol, ale je nutné také investovat do rozvoje a modernizace.


Podporujeme navýšení rozpočtu Technických služeb města Příbrami, které mají velmi široké pole působnosti. Město je nutné uklízet, opravovat, udržovat, a to mnohem víc. Jde o velmi náročný úkol, pro který je důležité mít dobrý projektový management a pracovat systematicky. Přejeme k tomu nové ředitelce hodně sil.


Zastupitelstvem neprošel návrh Antonína Schejbala, který navrhl snížení příspěvku Městského kulturního centra o půl milionu, a přesun těchto prostředků do programové dotace na kulturní akce pořádané příbramskými spolky i jednotlivci. To nás mrzí, podporu místních nadšenců považujeme za smysluplnou a jejich aktivity za obohacující.

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Rozpočet pro rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024–2025 jsme v pondělí 13. února 2023 schválili na zasedání Zastupitelstva města Příbram. Rozpočet byl až na malé výjimky schválen podle návrhu. Naprosto se ztotožňujeme s navýšením rozpočtu pro školy a školky o čtyři miliony korun. Nechceme snižovat úroveň školství. Na vzdělávání dětí by se nemělo šetřit. Úspory se mají řešit v jiných oblastech, rozhodně ne u vybavení škol. Tato myšlenka byla podpořena všemi zastupiteli bez ohledu na politickou příslušnost. 

V rozpočtu pro rok 2023 jsou příjmy navržené rozumně, DPH je největším zdrojem příjmu. Navýšení rozpočtu pro rok 2023 u Technických služeb však rozpoutal rozruch. Byl zde návrh snížit rozpočet TS o šest milionů korun, ale nebyl schválen. Snížení návrhu jsme nepodpořili, protože bude potřeba nakoupit novou techniku, která bude sloužit všem občanům (např. obnova vozového parku a údržba ve městě).

U výdajů na energie jsme nic nenamítali, rozpočet byl navržen podle skutečných spotřeb a stanovených cen pro rok 2023. Tento rok jsme se již viděli a budeme mít možnost se vidět s řediteli různých organizací a můžeme v průběhu roku navrhovat změny pro další roky v rozpočtu. Taktéž jsme připraveni do budoucna navýšit rozpočet pro městskou policii. Bezpečnost občanů je jedním z našich klíčových bodů, a těší nás vznik detašovaného pracoviště městské policie v „křižáku“. Jsme ochotni i podpořit navýšení prostředků na sportovní aktivity pro děti. Chceme, aby naše děti ve volném čase sportovaly, než se zabývaly „lumpárnami“. Podpora pro různé zájmové spolky byla taktéž schválena, s čímž jsme souhlasili.

 

Spojenci – TOP 09, Starostové a nezávislí, Politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti

Rozpočet města by měl být důležitým materiálem. Proč neuvádíme, že „je“, ale „měl by být“? Rozpočet totiž nemá pevně předepsaný obsah ani strukturu. Může být bohatým zdrojem informací, ale také nic neříkajícím dokumentem. Takovým nicneříkajícím dokumentem byl např. rozpočet pro rok 2022. Obsahoval pouhých devět čísel, jejichž obsah nebyl nijak závazný. Zastupitelé v prosinci 2021 schvalovali pouhou formalitu, která městu nestanovovala žádné mantinely jeho hospodaření. 

Návrh rozpočtu pro rok 2023 je jiný. Obsahuje množství tzv. závazných ukazatelů, ze kterých mohou zastupitelé vyčíst dlouhou řadu informací. Z nového rozpočtu se již zastupitelé např. dozvědí, kolik peněz půjde jednotlivým příspěvkovým organizacím, kolik peněz město poskytne na dotacích. Tento rozpočet byl sestavován pod dohledem nového místostarosty, který měl těžkou pozici. Vše pro něj bylo nové, mnoho věcí „zdědil“ a měl jen málo prostoru pro svoje myšlenky. Řada věcí se mu mohla nelíbit, ale je zasmluvněna, rozjeta a v roce 2023 se musí dokončit. Náš zastupitel Václav Dvořák byl svědkem jeho velké snahy věcem porozumět a vydat se lepší cestou. Příkladem toho je i nová obsažná forma rozpočtu. Tento nový trend je pro náš přístup k rozpočtu 2023 rozhodující a ani nevadí, že jsme jej tentokrát schvalovali až v únoru. 

Rozpočet má podle zákona o rozpočtových pravidlech vycházet ze střednědobého rozpočtového výhledu (SRV). SRV je odhad budoucích příjmů a výdajů města na několik let dopředu. Dosavadní vedení města bohužel tuto skutečnost ignorovalo. SRV může být dokonce zajímavější než samotný rozpočet. Je to pohled do budoucna, pohled manažera. Kdyby kapitána Titaniku dostatečně zajímalo, co má na kilometry před sebou a přizpůsobil tomu momentální plavbu, neskončilo by to tragédií. Příbram bohužel několik posledních let dobrého kapitána neměla, do budoucnosti se nehledělo. K aktuálně sestavenému SRV lze mít řadu výhrad. Ale platí něco podobného, co jsme zmínili výše o rozpočtu. Nový ekonom města zdědil určitý stav, který se nedá změnit ze dne na den. Ukazuje se, že investice, které politici ANO a ODS naslibovali voličům, jsou v tomto rozsahu zásadně nerealizovatelné. I při silně redukovaný objem oprav a investic se Příbram zadluží tak, jak nikdy nebyla. Jako krizový z pohledu financí předpokládáme rok 2026. Velký vliv na to bude mít vývoj rekonstrukce našeho bazénu. 

Pro další ekonomický vývoj Příbrami bude rozhodující, jak bude místostarosta Vladimír Karpíšek průběžně pracovat především se SRV a jak bude umět své myšlenky prosadit na jednání rady města. Držíme mu v tom za Příbramáky palce.

 

Šance pro Příbram

Rozpočet města je pro nás dokument, který v sobě kromě finančních ukazatelů nese i informaci o prioritách města, o směru, kterým se chce vedení ubírat. Ze stejného důvodu je pro nás velmi důležitým podkladem střednědobý rozpočtový výhled na další roky. Možná důležitějším než roční rozpočet. Oba dokumenty by pak měly korespondovat s dlouhodobým strategickým plánem města, jenž by se měl odrážet v plánu investičních akcí. 

A jak my čteme souhrn těchto dokumentů, které představilo vedení města? Čteme ho velmi smutně. Současná finanční situace není dobrá, je špatná. Co je ještě smutnější, bude se zhoršovat, výrazně zhoršovat. A to tak, že bez úvěru nebude město schopno realizovat ani základní investiční akce, ba dokonce je reálná možnost, že nebude schopno dostát ani svým povinným výdajům. Snaha a schopnosti snižovat výdaje jsou v návrhu rozpočtu nulové. Radnice nepřichází s žádnými nápady na uzdravení či vylepšení situace zvyšováním příjmů. 

Vše spočívá v neschopnosti správně hospodařit, která začíná u každého jednotlivého rozhodnutí, jak s penězi nakládat. U schopnosti uvažovat dlouhodobě, strategicky, inovativně a rozvojově. Příkladem budiž fakt, že Příbram se momentální nachází v situaci, kdy nedisponuje ani tak standardní službou, jako je dostatečná kapacita ČOV. Bavíme se skutečně o naprosto základní službě, která není včas k dispozici. 

Dlouhodobá rétorika radnice, že město má dobrou finanční kondici, je moderní a drží dost peněz na účtu, bere rychle za svou. Tvrzení, že Příbram má připravené peníze na rekonstrukci aquaparku, není pravdivé. Byli jsme si toho dávno vědomi, však jsme na jednaní zastupitelstva upozorňovali na zásadní podinvestování města. 

Cesta, kterou vidíme jako jedinou možnou k lepšímu hospodaření, je ve stručnosti tato:
- zastavit současné provedení rekonstrukce aquaparku a snížit náklad na tuto akci na minimum;
- začít šetřit při provádění zakázek od správné definice toho, co chceme, až po kontrolu odvedené práce a vymáhání smluvních pokut;
- zaměřit se na rozvojové projekty financovatelné vnějšími prostředky;
- zvýšit a diverzifikovat příjmy města. 

Rozpočet, to jsou čísla. A čísla hovoří jasně. Číslům totiž nemůžete dát příchuť tak jako slovům či slibům. Slíbit můžete vše. Ale sliby je třeba plnit, to je nepřekročitelné pravidlo. A že toho bylo slíbeno od vedení města opravdu hodně. Realizovat se však toho bude jen zlomek. To naznačuje plán investičních akcí na další období. Sliby narazily na záměrně nepřiznávanou tvrdou finanční realitu.

 

Rubriku zpracoval:
Stanislav D. Břeň

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne