Slider

Jak dál s plaveckým bazénem

Život v Příbrami | Květen 2023

Představy o tom, jak by měl vypadat moderní plavecký bazén se mohou různit. Takto to „vnímá“ umělá inteligence, která vygenerovala obrázek po zadání příkazu „moderní plavecký bazén“. Foto: NightCafé Studio

Projektový tým Sportovních zařízení města Příbram vypracoval projektový záměr ve formě předběžné studie proveditelnosti, který se komplexně zabývá dalšími možnými kroky ve věci rekonstrukce plaveckého bazénu. Následující text je z velké části výňatkem z tohoto dokumentu o 172 stranách, především pak závěrečné fáze, která shrnuje možný postup. Dokument dostali k projednání příbramští zastupitelé a je také ke stažení na webu kahan.pribram.eu/data/szm.zip nebo po naskenování QR kódu v závěru tohoto článku.

 

Před několika týdny nepřijalo město Příbram nabídku na rekonstrukci plaveckého bazénu, protože do výběrového řízení se přihlásil pouze jediný uchazeč, a ještě předložil cenu, která o desítky milionů korun překračovala finanční strop, jenž v minulosti schválilo příbramské zastupitelstvo. Na základě tohoto vývoje provádí město tzv. zpětnovazební šetření, kdy zjišťuje, jaké jsou důvody toho, že o zakázku byl nedostatečný zájem ze strany stavebních společností.

 

Strategické rozhodnutí

Současně však Příbram stojí před zásadním a nelehkým rozhodnutím, kam budou směřovat další kroky týkající se plaveckého bazénu. Tato volba je definována jako strategická, a to především z důvodu, že se stává výchozím bodem dalšího dlouhodobého vývoje situace. Jde o to, zda pokračovat cestou současného zadání, tedy zpracovaného projektu, nebo nového zadání. 

Cílem předkládané studie SZM je „nalézt a popsat možné řešení dalšího postupu města Příbram v případě nerealizace kompletní rekonstrukce plaveckého bazénu (tzn. nerealizovaná veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram) v roce 2023, a to za předpokladu předem stanovených parametrů.”

Pro splnění tohoto cíle studie je dokument tvořen z celkem pěti částí:

  • Průvodní zpráva – předběžná souhrnná studie proveditelnosti;
  • Současný stav plaveckého bazénu Příbram – popisná a hodnotící zpráva;
  • Krizový provoz plaveckého bazénu Příbram (projekt A) – předběžná studie proveditelnosti;
  • Tréninkový/výukový bazén (projekt B) – předběžná studie proveditelnosti;
  • Nový plavecký bazén Příbram (projekt C) – studie příležitostí.

 

Toto rozdělení je učiněno v kontextu projektové etapizace, a to i přesto, že realizace projektů A a B přímo závisí na finální podobě (strategické rozhodnutí) projektu C. Dalo by se tak říci, že projekty A a B jsou podřazeny projektu C. Jak lze tedy ve stručnosti popsat jednotlivé projekty? Jsou rozpracovány v samostatných třech částech studie (A, B, C).

 

Projekt A: Krizový provoz současného plaveckého bazénu

Projekt A je svou podstatou „záchranným kruhem“ pro další možné provozování plaveckého bazénu. To je pouze dočasné, kdy jeho smyslem je provedení opravných a údržbových prací, které sníží riziko nebezpečí a prodlouží životnost plaveckého bazénu. Vedlejším produktem tohoto projektu je získání času na provedení strategického rozhodnutí.

 

Projekt B: Tréninkový bazén

Projekt B věcně popisuje možnosti realizace tréninkového/výukového bazénu. Na základě těchto možností je rozpracována ideální varianta tréninkového bazénu v provozu zimního stadionu. Tento tréninkový bazén slouží především pro překlenutí doby bez plaveckého bazénu a pro následné navýšení kapacity plaveckých drah. Jeho realizace je závislá na strategickém rozhodnutí, které je plně závislé na projektu C.

 

Projekt C: Nový plavecký bazén

Projekt C tvoří zásadní část kompletní studie. Vzhledem k šíři problematiky a vytvoření možnosti volby pro kompetentní osoby (zastupitelé města Příbram) je tato část psána formou studie příležitostí, kdy po úvodní selekci jsou vybrány čtyři varianty/návrhy dalšího možného postupu. Jedná se o varianty: A, B, C, G. Tyto varianty lze rozřadit do kategorií z pohledu strategického rozhodnutí: varianty s využitím současného projektu (A, B) a varianty bez využití současného projektu (C, G). 

Základní charakteristiku jednotlivých variant podáváme v přiloženém tabulkovém přehledu. Je třeba dodat, že celý dokument představuje informační materiál, neznamená to, že se bude o jednotlivých variantách přímo hlasovat v zastupitelstvu. V závěru studie SZM je pak uveden přehled upozornění a doporučení. Mnoho z nich stojí za ocitování: 

- Studie dává informační základ pro strategické rozhodnutí (pokračovat × nepokračovat). Nelze ji vnímat jako dogma či analyticky argumentační dokument. A to především z důvodu těžké predikce významných vlivů a faktorů. Dokument má především vytvořit jasnou představu o tom, jaké jsou nyní možnosti, a odhadnout to, co bude následovat v případě rozhodnutí pro jednotlivé možnosti. 

- Jednotlivé návrhy řešení nelze vnímat jako lepší či horší než ostatní, a to především z důvodu mnohých a významných proměnných faktorů, které vstupují do celého procesu: čas, ekonomická situace investora, stavebně technický stav budovy, stavební trh atd. 

- Veškeré návrhy/varianty jsou přímo vázané na ekonomické možnosti investora (město Příbram). Je nutností určit finanční limit realizace, a to s ohledem na ostatní investice a rozpočtový výhled investora. Investiční nákladovost u variant vycházela ze základních potřeb. Ty je v případě nedostatku financí nutné upravit k reálnému obrazu (ekonomickému). Tento limit by měl být znám v průběhu roku 2023. 

- V průběhu času se zvyšuje riziko selhání provozu současného plaveckého bazénu, a to z důvodu stavebně technického, technologického, bezpečnostního a hygienického. Toto riziko je snižováno předpokládanými opravnými a údržbovými opatřeními provozovatelem. Nelze však tvrdit, že čím více financí na opravné a údržbové práce bude vynaloženo, tím více bude riziko sníženo. Důvodem je provádění pouze nejnutnějších a možných oprav, které vedou ke snížení rizika případného nebezpeční pro zaměstnance a návštěvníky, a to v průběhu času. 

- Nevyzpytatelnost stavebního trhu v průběhu času ztěžuje predikci u jednotlivých variant/návrhů řešení. Lze však obecně říci, že čím více času varianta potřebuje, tím je predikce investičních nákladů více nejistá, tzv. na vodě. 

- Nemělo by se opomíjet riziko spojené s případnou změnou politického spektra, jejíž výsledkem může být další změna, nepokračování atd. 

- Situace – změna cesty – s sebou nese riziko stavu „nikdy nedokončeného příběhu“. Častým důvodem tohoto stavu je strach z přijetí vlastní odpovědnosti za rozhodnutí u kompetentních osob. Jinými slovy, vždy se najde důvod nerealizovat. 

- S ohledem na zvolenou cestu/variantu by další vývoj projektu měl být spojen s odbornou, apolitickou projektovou skupinou. Společně s tím i s kontrolní skupinou (politickou), kdy je nutné u obou skupin nastavit jasné a konkrétní kompetence tak, aby nebyl brzděn další vývoj. 

- Společně se zvoleným strategickým rozhodnutím doporučujeme řešit významnou otázku parkování. Vzhledem k předpokládané realizaci nového plaveckého bazénu (ať už kdekoliv) dojde ke zvýšené návštěvnosti v místě. V případě ulice Legionářů je situace ohledně parkování již v současnosti neudržitelná. 

- S ohledem na zvolenou cestu/variantu by další vývoj projektu měl být realizován s ohledem na výsledek a zjištění z aktualizovaného dokumentu: Stavebně technický průzkum 2023 (ČVUT – Kloknerův ústav), který bude hotov na přelomu května/června 2023. Bude tak sloužit jako významný podkladový dokument pro odbornou projektovou skupinu. 

- Společně se zvoleným strategickým rozhodnutím doporučujeme řešit významnou otázku provozu a stavu sportovní haly a ubytování. Nutnost řešení těchto provozů nesnese odkladu, a to např. z důvodu havarijního stavu podlahy sportovní haly, nedostatečného zázemí sportovní haly a ubytování. 

Celá studie je ke stažení na webu kahan.pribram.eu/data/szm.zip nebo po naskenování kódu.

Rubriky zpracoval:
Stanislav D. Břeň

Návrhy řešení s využitím současného projektu

Varianta:

Varianta A

Varianta B

Popis:

Opětovné vypsání zakázky podle projektu.

Nevypsání zakázky, upravit/optimalizovat projekt a následně vypsat zakázku.

Důvod:

Nejnižší časová potřeba, stavební povolení, hotová projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů, znalost ceny.

Snesitelná časová potřeba, stavební povolení, možné úpravy a etapizace projektu v rámci hotové projektové dokumentace.

Odhadovaná částka za investici:

405 milionů Kč
(+ 66 milionů Kč tréninkový bazén, 
+ náklady na posunutí realizace)

275 milionů Kč
1. etapa, 
(+ 66 milionů Kč tréninkový bazén, 
+ náklady na posunutí realizace)

Odhadovaná částka za vedlejší náklady:

20,5 milionu Kč

53,75 milionu Kč

 

 

Návrhy řešení bez využití současného projektu

Varianta:

Varianta C

Varianta G

Popis:

Nevypsání zakázky, vytvoření nového zadání, studie projektu.

Nevypsání zakázky, vytvoření nového zadání, studie, projektu na místě současného venkovního bazénu. Nový provoz namísto současného plaveckého bazénu (např. sportovní hala).

Důvod:

Nový projekt – nové možnosti, využití současné budovy, lze realizovat zakázku levněji než v rámci projektu A, B.

Nový projekt – nové možnosti, využití současné budovy, lze realizovat zakázku levněji než v rámci projektu A, B. Nové využití současné budovy plaveckého bazénu. Bez investice na realizaci tréninkového bazénu.

Odhadovaná částka za investici:

230 milionů Kč
(+ 66 milionů Kč tréninkový bazén)

280 milionů Kč 
1. část, (+ 40 milionů Kč na trojdráhu)

Odhadovaná částka za vedlejší náklady:

75 milionů Kč

102 milionů Kč

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne