Slider

Jak dál hospodařit s majetkem

Život v Příbrami | Červen 2022

Výměníková stanice ve Sportovní ulici je "adeptem" na prodej. Foto: S. D. Břeň

Příbramští zastupitelé schválili Koncepci hospodaření s vybraným nemovitým majetkem města Příbram, kterou vypracovala společnost TCG Technical Consulting Group. Koncepce se zabývá budovami, bytovým fondem a nebytovými prostory, přináší přehled všech těchto nemovitostí podle druhu a zároveň strategické doporučení, jak s tímto majetkem hospodařit.

 

Hospodaření s majetkem je významnou oblastí činnosti města, proto je třeba mít koncepční přístup, jak s ním nakládat. Vhodným nástrojem je sestavení dlouhodobého modelu k formulaci majetkové politiky – základních postojů, které bude samospráva při prodeji či nabývání majetku zastávat, ve snaze otevřeně deklarovat fyzickým i právnickým osobám nemovitý majetek, který je s ohledem na svou historickou hodnotu pro obyvatele města a potřeby dalšího rozvoje určen k ponechání v komunálním vlastnictví, a takový, u kterého se předpokládá prodej. Za tím účelem vznikla koncepce nakládání s majetkem.

 

Dvě miliardy ve stavbách

Koncepce zahrnuje vybrané kategorie majetku: budovy, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji nebo směně, jež lze prodat nebo směnit za předpokladu splnění podmínek, a budovy určené k prodeji a směně. Vzhledem ke svému rozsahu materiál nepostihuje pozemky, kterých k 31. prosinci 2021 Příbram vlastnila 5673. 

Hodnota staveb, které jsou ve vlastnictví města, se v koncepci odhaduje na 2–2,2 miliardy korun. Velmi orientačně potřebuje město na odpisy majetku celkem 50–60 milionů korun ročně pouze na stavby. Podle údajů v dokumentu Příbram každoročně investuje asi 100 milionů korun do nové infrastruktury města. 

Primárním cílem koncepce je definovat základní postoje, které bude město při prodeji a nabývání nemovitého majetku zastávat. Materiál rovněž respektuje základní vizi Příbrami ponechat si do budoucna ve vlastnictví odpovídající počet bytových jednotek z celkového bytového fondu, aby se mohlo město podílet na zajištění práva na bydlení. Jedním z cílů je také využívat potenciál nemovitých věcí ve vlastnictví města a zvyšovat jejich hodnotu. 

Koncepce se ve stručnosti rovněž vyjadřuje ke stavu některých budov, např: „Většina správních budov je povětšinou v historických budovách, největším problémem, který se často vyskytuje, je vlhkost od základů. Tento problém je možné vyřešit, ale je nutno zvolit postup pro každou budovu samostatně. Dalším problémem mohou být dřevěné nosníky v konstrukci podlah. Tady je nutno před rekonstrukcí provést sondy do záhlaví trámů, nejlépe v místech toalet, protože tady může docházet k průsaku vody do konstrukce. U správních budov je rovněž nutné vyřešit rozvody elektro, které jsou v mnoha případech zastaralé a nevyhovující aktuálním požadavkům.“ Dále se např. u školních budov uvádí: „Jedná se o směs budov historických (stáří okolo 100 let) a budov z druhé poloviny 20. století. Budovy procházejí opravami, chybí často výměna elektrických rozvodů, je jich velké množství, a proto bude komplexní rekonstrukce všech objektů náročnou výzvou do budoucnosti.“ Zevrubnější hodnocení stavu jednotlivých nemovitostí je důležité pro odhad budoucích výdajů spojených s jejich vlastnictvím (odpisy, údržba, rekonstrukce, provoz, daňové povinnosti atd.).

 

Co prodat a co nikoliv

Pro účely základní kategorizace staveb byly v dokumentu stanoveny následující okruhy nemovitého majetku:

  • Nemovitosti ve vlastnictví města Příbram, které nejsou dlouhodobě určeny k prodeji či směně: Jde o budovy, kde jsou zahrnuty zejména historické domy na území města nebo jiné objekty sloužící k zajištění potřeb veřejnosti. Tím jsou myšleny nemovité věci, které se svou kulturní nebo společenskou hodnotou výrazně odlišují od ostatních nemovitých věcí v majetku Příbrami a měly by být i do budoucna zachovány ve vlastnictví města a vytvořit základní fond nemovitého majetku Příbrami. Dále jsou to domy s pečovatelskou službou nebo domy, kde se nachází byty se zvláštním určením. Jsou zde zahrnuty bytové domy, jejichž dispozice je omezena s ohledem na čerpání přijatých dotací na jejich rekonstrukci a takové bytové domy, které v sobě zahrnují větší počet bytových jednotek. Tyto nemovité věci by měly do budoucna vytvořit základní bytový fond ve vlastnictví města Příbram. 
  • Nemovitosti, které lze prodat či směnit pouze za splnění určitých podmínek: Do předmětné kategorie byly přeřazeny některé nemovitosti, přičemž bude třeba dále posoudit finanční efekt plynoucí z užívání majetku (náklady a výnosy) a porovnat ho s velikostí jednorázového výnosu v případě prodeje s ohledem na zachování a rozvoj obecního majetku. 
  • Nemovitosti určené k prodeji či směně: V této kategorii jsou uváděny nemovité věci určené k prodeji či směně. Jedná se zejména o objekty bývalých výměníkových stanic, technických budov, skladů, garáží, které již dnes neslouží svému účelu a nejsou ani využívány pro potřeby města, respektive jeho příspěvkovými organizacemi (především Technickými službami města Příbrami). Dále jsou zde zařazeny budovy, které se jeví jako zbytné (např. malé rodinné domy či střešní nástavby na stávající zástavbě).

Dokument dále obsahuje přehled jednotlivých konkrétních staveb ve vlastnictví města, které jsou řazeny podle výše uvedených kategorií A, B, C. Rozhodování o tom, které budovy lze prodat, náleží zastupitelstvu.   

Stanislav D. Břeň

Příklady staveb určených k prodeji či směně

Objekt

Stručný popis

Orientační hodnota

RD Třemošenská

malý dům, nutná kompletní rekonstrukce

3,0 mil. Kč

Občov 1

statek bez pozemků

3,0 mil. Kč

Průběžná 159

výměníková stanice

4,0 mil. Kč

Čs. armády 145

prázdná kancelářská budova

20,0 mil. Kč

Pod Špitálem 546

ruina

0,2 mil. Kč

Sportovní 49

výměníková stanice

4,5 mil. Kč

Trhové Dušníky

statek

10,0 mil. Kč

 

Líbil se vám tento článek?

ANO Ne